Adviestraject: werken aan outcome

Advies

Movisie ontwikkelde een effectieve werkwijze om in co-creatie outcome-indicatoren vast te stellen. In drie sessies zoekt u met alle betrokken partijen antwoorden op vragen als: Wat is het gewenste effect van het versterken van de collectieve kracht in onze wijken? Wat willen we met elkaar bereiken bij het versterken van de zelfregie van inwoners? Wanneer leveren we kwaliteit als we werken aan het vergroten van de eigen kracht van cliënten?Aan de hand van de antwoorden begeleidt Movisie u bij het opstellen van een doelenboom. Dit handige instrument bestaat uit het maatschappelijk resultaat, de elementen die daaraan bijdragen en de indicatoren. U kunt de doelenboom gebruiken om het aanbod van zorg- en dienstverlening af te stemmen op het door u gewenste maatschappelijk resultaat. De gesprekken tussen de deelnemers leiden tot een gedeeld begrip over de vraagstukken waar u voor staat en welke thema’s in zorg, ondersteuning en participatie bij u spelen. Deze gesprekken brengen de gewenste effecten in beeld, die we met u vertalen naar indicatoren.

Interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek?Neem contact met ons op!

Interactief en onderbouwd

De werkwijze van Movisie is interactief en onderbouwd. Alle deelnemers worden gestimuleerd om actief deel te nemen voor een optimaal resultaat en mede-eigenaarschap. Onze werkvormen bij dit traject zijn getoetst bij diverse gemeenten. In een aantal sessies gaat Movisie samen met u, aanbieders en burgers in gesprek over wat er in uw gemeente nodig is. We gaan met elkaar in gesprek, inspireren elkaar en leren van elkaar. Samen formuleren we gedragen en breed beleid waar we vervolgens met elkaar afspraken over maken.

Eerste fase

In de eerste fase stellen we een gedeeld toekomstbeeld vast. Daarbij kijken we naar wat het maatschappelijk effect van informele zorg zou moeten zijn. We bespreken vragen als:

  • Hoe ziet het ondersteuningsaanbod er op dit moment uit?
  • Hoe zien we de toekomst en wat is het beoogde maatschappelijk effect?
  • Wat zijn de doelen die horen bij de gewenste uitkomst?
  • Welke meetinstrumenten en andere mogelijkheden zijn er om het maatschappelijk effect te monitoren?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de resultaten van de monitoring benut worden om met en van elkaar te leren?

Tweede fase

In de tweede fase werken we aan de inbedding van het werken met outcome-indicatoren. De rol van Movisie bestaat daarbij uit het bij elkaar brengen van de partijen om afspraken te maken. Movisie brengt kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden over implementatiestrategieën en outcomegericht werken in. Samen werken we verder uit hoe we de outcome monitoren en hoe dit een plek kan krijgen in de bestaande verantwoordingscyclus. Op basis daarvan maken we nadere afspraken over wie welke rol en taak heeft.

Unieke voordelen

In de sessies gaat Movisie samen met u en uw partners in gesprek over wat er in úw gemeente nodig is. U kunt het proces zo inrichten dat het aansluit bij uw wensen. De adviseurs van Movisie zijn experts op het gebied van informele zorg en veranderingsprocessen. Zij weten wat werkt én kennen de praktijk. Ze kunnen uw gemeente op maat ondersteunen: van visie en planvorming, tot monitoring en implementatie.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.