movisie-outcome-mantelzorg

Adviestraject Werken aan outcome (Informele Zorg)

Advies

Om goed te kunnen sturen, moet je weten waarop je wilt sturen. Steeds meer gemeenten komen tot deze conclusie. Wat is de door u gewenste outcome voor informele zorg? Waar ligt uw maatschappelijk opgave? En hoe meet u of u samen met uw lokale partners op de goede weg bent? Wat betekent een outcomegerichte manier van werken voor uw beleid? Het formuleren van outcome-indicatoren helpt gemeenten inzicht te krijgen in het effect van informele zorg en vrijwillige zorg. Op basis van het toekomstbeeld stellen betrokken partijen met elkaar vast wat er nodig is. Movisie heeft de afgelopen jaren diverse gemeenten begeleid bij meer outcomegericht werken. Het Adviestraject Werken aan outcome voor informele zorg  is wellicht ook geschikt voor uw gemeente!

Doelgroep

 • U wilt een gedeeld toekomstbeeld met aanbieders, vrijwilligers en mantelzorgers vaststellen over wat het maatschappelijk effect van informele zorg zou moeten zijn (outcome).
 • U wilt zicht op het maatschappelijk effect van uw beleid.
 • U wilt graag een effectief en duurzaam lokaal beleid rondom informele zorg neerzetten.
 • U wilt meer en beter zicht op de wensen van cliënten, mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Daarbij wilt u weten of u er als gemeente samen met lokale partners in slaagt mantelzorgers en vrijwilligers voldoende te ondersteunen.

Resultaat

 • U beschikt over outcome-indicatoren voor monitoring.
 • U heeft inzicht in elkaars perspectief op toekomstambitie en belangen.
 • U heeft input voor effectief en duurzaam beleid rondom informele zorg.
 • U maakt concrete afspraken voor activiteiten over monitoring.
 • U leert van en over elkaar, waardoor de samenwerking verbeterd wordt.

Werkwijze

De werkwijze van Movisie is interactief en onderbouwd. Alle deelnemers worden gestimuleerd om actief deel te nemen voor een optimaal resultaat en mede-eigenaarschap. Onze werkvormen bij dit traject zijn getoetst bij diverse gemeenten. In een aantal sessies gaat Movisie samen met u, aanbieders en burgers in gesprek over wat er in uw gemeente nodig is. We gaan met elkaar in gesprek, inspireren elkaar en leren van elkaar. Samen formuleren we gedragen en breed beleid waar we vervolgens met elkaar afspraken over maken. In de eerste fase stellen we een gedeeld toekomstbeeld vast. Daarbij kijken we naar wat het maatschappelijk effect van informele zorg zou moeten zijn. Daarbij kijken we naar vragen als:

 • Hoe ziet het ondersteuningsaanbod er op dit moment uit?
 • Hoe zien we de toekomst en wat is het beoogde maatschappelijk effect?
 • Wat zijn de doelen die horen bij de gewenste uitkomst?
 • Welke meetinstrumenten en andere mogelijkheden zijn er om het maatschappelijk effect te monitoren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de resultaten van de monitoring benut worden om met en van elkaar te leren?

In de tweede fase werken we aan de inbedding van het werken met outcome-indicatoren. De rol van Movisie bestaat daarbij uit het bij elkaar brengen van de partijen om afspraken te maken. Movisie brengt kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden over implementatiestrategieën en outcomegericht werken in. Samen werken we verder uit hoe we de outcome monitoren en hoe dit een plek kan krijgen in de bestaande verantwoordingscyclus. Op basis daarvan maken we nadere afspraken over wie welke rol en taak heeft.

Unieke voordelen

Het proces richten in zodat het aansluit bij uw wensen. U kunt bijvoorbeeld de diepte in duiken en rond een thema met specifieke aanbieders en inwoners tot indicatoren komen. Of u wilt bijvoorbeeld juist in de breedte van informele zorg een gedragen beeld vormen van de gewenste maatschappelijke effecten. In de sessies gaat Movisie samen met u en uw partners in gesprek over wat er in uw gemeente nodig is. De adviseurs van Movisie zijn experts op het gebied van informele zorg en veranderingsprocessen. Zij weten wat werkt én kennen de praktijk. Ze kunnen uw gemeente op maat ondersteunen: van visie en planvorming, tot monitoring en implementatie.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze experts voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

In de publicatie ‘Op weg naar outcomegericht werken. Over sturen op maatschappelijk effect in het sociaal domein’ leest u meer over de werkwijze, ervaringen en voorbeelden met de aanpak van Movisie om outcomegericht te werken.