movisie-outcome

Adviestraject Werken aan outcome (Participatie)

Advies

Om goed te kunnen sturen, zult u als gemeente willen weten waarop u kunt sturen. Waar ligt de maatschappelijke opgave? Wat is de door u gewenste outcome? En hoe meet u of u op de goede weg bent? Werken aan outcome betekent werken aan het effectief uitvoeren van beleid. Door outcomedoelen en -indicatoren te formuleren krijgt u meer inzicht welke resultaten u kunt bereiken en hoe u de resultaten kunt meten. Samen met alle betrokken partijen kunt u vaststellen wat nodig is. In de publicatie ‘Op weg naar outcomegericht werken’ leest u meer over de achtergrond daarvan. Movisie heeft de afgelopen jaren veel gemeenten met succes begeleid bij outcomegericht werken. Het Adviestraject Werken aan outcome is wellicht ook geschikt voor uw gemeente!

Waarom een adviestraject?

 • U wilt een gedeeld toekomstbeeld met inwoners en met aanbieders vaststellen over wat het maatschappelijk effect van het ondersteunen van participatie zou moeten zijn (outcome).
 • U wilt zicht op het maatschappelijk effect van uw beleid.
 • U wilt graag een effectief en duurzaam lokaal beleid rondom participatie neerzetten.
 • U wilt meer en beter zicht op de wensen van cliënten. Daarbij wilt u weten of u er als gemeente samen met lokale partners in slaagt hen voldoende te ondersteunen om op een voor hen passende manier mee te doen in de samenleving.

Wat levert het op?

 • U beschikt over outcome-indicatoren om goed te kunnen monitoren.
 • U heeft inzicht in het perspectief van inwoners en aanbieders op toekomstambitie en belangen en zij op dat van u.
 • U heeft input voor effectief en duurzaam beleid rondom participatie.
 • U maakt concrete afspraken over monitoring.
 • U leert van en over elkaar, en verbetert uw samenwerking.

Hoe gaat Movisie te werk?

De werkwijze van Movisie is interactief en onderbouwd. Alle deelnemers worden gestimuleerd om actief deel te nemen voor een optimaal resultaat en mede-eigenaarschap. Onze werkvormen bij dit traject zijn getoetst bij diverse gemeenten. In een reeks sessies gaan we met u, aanbieders en inwoners in gesprek over wat er in uw gemeente nodig is. Samen gaan we aan de slag, inspireren elkaar en leren van elkaar. Dit doen we aan de hand van een beproefde methode die Movisie al met 15 gemeenten heeft ingezet. De werkvormen sluiten aan bij inwoners en stimuleren het gesprek tussen de diverse partijen. Samen formuleren we een gedragen en breed beleid waar we vervolgens met elkaar afspraken over maken.

Fase 1: Gezamenlijk beeld van de toekomst

In de eerste fase stellen we een gedeeld toekomstbeeld vast: wat moet het maatschappelijk effect van participatiebevordering zijn? Het toekomstbeeld, de doelen en indicatoren brengen we in beeld aan de hand van een doelenboom. Daarbij kijken we naar vragen als:

 • Hoe ziet het ondersteuningsaanbod er op dit moment uit?
 • Hoe zien we de toekomst en wat is het beoogde maatschappelijk effect?
 • Wat zijn de doelen die horen bij de gewenste uitkomst?
 • Waaraan zien we of deze doelen bereikt worden (indicatoren)?
 • Welke meetinstrumenten en andere mogelijkheden zijn er om het maatschappelijk effect te monitoren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de resultaten van de monitoring benut worden om met en van elkaar te leren?

Fase 2: Inbedding outcomegericht werken

Daarna werken we aan de inbedding van het werken met outcome-doelen en -indicatoren. Movisie brengt partijen bij elkaar om afspraken te maken en brengt kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden over implementatiestrategieën en outcomegericht werken in. Samen werken we verder uit hoe we de outcome monitoren en hoe dit een plek kan krijgen in de bestaande verantwoordingscyclus. En krijgen we met elkaar inzicht in welke partijen bijdragen aan het realiseren van de outcome doelen en welke acties daarvoor ondernomen moeten worden. Op basis daarvan maken we afspraken over wie welke rol en taak heeft.

Unieke voordelen

Het proces richten we in zodat het aansluit bij uw wensen. U kunt bijvoorbeeld de diepte in duiken en rond een thema met specifieke aanbieders en inwoners tot indicatoren komen. Of u wilt bijvoorbeeld juist in de breedte van participatie een gedragen beeld vormen van de gewenste maatschappelijke effecten. In de sessies gaat Movisie samen met u en uw partners in gesprek over wat er in uw gemeente nodig is. De adviseurs van Movisie zijn experts op het gebied participatie en veranderingsprocessen. Zij weten wat werkt én kennen de praktijk. Ze kunnen uw gemeente op maat ondersteunen: van visie en planvorming, tot monitoring en implementatie.

‘In Woerden zijn we volop bezig om het sociale domein opnieuw in te richten. Dan is het belangrijk dat je iets in handen hebt waarmee je kan meten of je beleid effect heeft. Daarom hebben we een set indicatoren ontwikkeld. Onze gemeente heeft zelfregie hoog in het vaandel staan. We hopen dat we met deze set indicatoren goed kunnen meten hoe het staat met de zelfregie van bewoners. Het mooie is dat de indicatoren zijn gemaakt vanuit drie perspectieven: inwoners, aanbieders en de gemeente. Het is dus niet van achter een bureau bedacht. Inwoners hebben mee kunnen praten, en dat is vooral voor mensen met een hulpvraag belangrijk. Overigens was het lastig om hiervoor nieuwe inwoners te vinden. Ik kan dit alle gemeenten aanraden: bekijk je beleid vanuit verschillende invalshoeken. Juist deze methodiek maakt dat je indicatoren vaststelt die door verschillende groepen ‘gedragen’ worden.’  - Lucy Kroes, gemeente Woerden

Aan de slag?

Neem contact op met een van onze experts voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In de publicatie ‘Op weg naar outcomegericht werken. Over sturen op maatschappelijk effect in het sociaal domein’ leest u meer over de werkwijze, ervaringen en voorbeelden met de aanpak van Movisie om outcomegericht te werken.