Een inclusieve gemeente - hoe ver bent u?

Advies

Wilt u weten of in uw gemeente iedereen kan meedoen? Ook mensen met een beperking? Aan de hand van een nulmeting helpen wij u om inzicht te krijgen in waar uw gemeente staat en wat u nog kunt doen om inclusiebeleid verder vorm te geven.

De ratificatie van het VN-Verdrag in 2016 inzake de rechten van personen met een beperking heeft een nieuwe impuls gegeven aan het aanscherpen van inclusief beleid, juist voor gemeenten. De adviseurs van Movisie helpen uw gemeente hier inhoud en vorm aan te geven.

Wat levert een advies u op?

  • Een nulmeting waarbij uw gemeente getoetst wordt op de uitgangspunten van de zgn. inclusieve samenleving.
  • Procesbegeleiding van bijeenkomsten en gesprekken met verschillende stakeholders.
  • Het aanleveren van creatieve en aansprekende werkwijzen voor het proces om met de stakeholders tot een plan van aanpak te komen voor een vernieuwde inclusieve samenleving in uw gemeente.

Investering:

De investering is afhankelijk van uw wensen en de onderdelen die u wilt laten uitvoeren:

  • Het eerste onderdeel is het ontwikkelen van de nulmeting: waar staat uw gemeente nu in haar inclusief beleid?
  • Het tweede onderdeel is het uitvoeren van de nulmeting. De uitkomsten geven ook een stand van zaken, een 'foto' die gebruikt wordt om te werken aan een inclusieve samenleving.
  • Het derde onderdeel is een aanpak om samen met stakeholders een proces te volgen voor een gedragen plan van aanpak.

We werken volgens de methodiek Waarderend Organiseren:

  • Wat gebeurt er al om iedereen naar vermogen mee te laten doen en hoe kunnen we versterken wat al goed gaat?
  • Wat is de ambitie van de gemeente en haar stakeholders?
  • We maken een ontwerp voor de gewenste toekomst met de gemeente en haar stakeholders
  • De gemeente zorgt voor de implementering van de plannen.

Meer informatie:

Voor een vrijblijvend gesprek over een adviestraject kunt u contact opnemen met onze expert Bard Briels. Hij denkt graag met u mee.