Participatie bevorderen

Advies

Ook in uw gemeente moet iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen. Movisie helpt u om tot een samenhangend beleid te komen, waarin de mens centraal staat. Met het co-creatief traject ‘Participatie bevorderen’ gaat u samen met betrokken partijen zoals bedrijfsleven, overheidsinstellingen, zorg, welzijn en onderwijs en cliënten aan de slag. Met dit traject helpen adviseurs van Movisie uw gemeente het participatiebeleid vorm te geven. Daarbij zijn integraliteit en impact belangrijke uitgangspunten.

Doelgroep

 • Gemeenten die integraal participatiebeleid willen vormgeven en uitvoeren dat gedragen wordt door alle partijen.
 • Gemeenten die willen inzetten op betaalbaar participatiebeleid, met impact en integraliteit.

Resultaat

 • Inzicht in ambities van overheidsinstellingen en bedrijfsleven voor het realiseren van duurzame participatiemogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente.
 • Commitment en afspraken met betrokken partijen over ieders rol en inzet.
 • Inzicht in wat er nodig is om een toename van participatie te realiseren en te werken aan een inclusieve samenleving. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie zelf als bij werkgevers.
 • Het gebruiken van elkaars ervaring en innovatieve ideeën voor het realiseren participatieplekken.
 • Een aanpak die aansluit op de behoefte van het individu.

Werkwijze

We starten met een verkenning van ervaringen en wat al werkt, via telefonische interviews met stakeholders. In enkele bijeenkomsten werken we vervolgens toe naar een plan van aanpak. We formuleren een toekomstvisie op een inclusieve arbeidsmarkt en verkennen van daaruit mogelijkheden voor acties en samenwerking en maken ter plekke concrete afspraken om aan de slag te gaan.
Hierbij werken we met de aanpak van waarderende benadering, oftewel ‘Appreciative Inquiry’: met elkaar onderzoeken wat werkt en vanuit deze werkzame elementen de gewenste verandering mogelijk maken. Wederkerigheid, het betrekken van alle partijen die belang hebben, werken aan vertrouwen en gedeeld eigenaarschap zijn hierbij belangrijke onderdelen.

Daarbij brengen wij als landelijk kennis- en onderzoeksinstituut onze expertise in van wat werkt, kennis van innovatieve praktijken en een integrale aanpak.

Unieke voordelen

De adviseurs van Movisie zijn experts op het gebied van participatie. Zij weten wat werkt én kennen de praktijk. Ze kunnen uw gemeente op maat ondersteunen: van visie en planvorming, tot monitoring en implementatie.

 • Het perspectief van de cliënt en de keuzes en behoeften van burgers staan centraal.
 • We betrekken de mensen om wie het gaat.
 • We gaan uit van de mogelijkheden van mensen. Dit is een motivatie voor participatie.
 • We leggen de relatie tussen verschillende vormen van participeren: dagbesteding, vrijwilligerswerk, beschut werk, garantiebanen, regulier werk als onderdeel van een integrale aanpak. Het Participatiewiel vormt hiervoor het kader.
 • We combineren het stimuleren van innovatie met kennis over wat werkt.

Review

De gemeente Smallingerland heeft Movisie gevraagd om een project te begeleiden voor de baanindicatiebanen. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken: gemeente, bedrijfsleven, onderwijs én mensen met een arbeidsbeperking zelf. Het eindresultaat is een bestuurlijk advies met een plan van aanpak dat breed wordt ondersteund.

Investering

Graag stemmen wij het traject af op uw wensen en vragen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.