cliëntervaringsonderzoek-ceo-gemeenten

Verdiepend Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO)

Advies

Wilt u als gemeente meer halen uit het verplichte cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo en Jeugd? Movisie biedt uw gemeente een verdiepend cliëntervaringsonderzoek (CEO)dat meer inzicht geeft in hoe de hulp en ondersteuning door cliënten wordt ervaren.

Verdiepend cliëntervaringsonderzoek met impact!

* Sociaal domein breed;
* Waardengeoriënteerd;
* Co-creatief met lokale betrokkenen;
* Kwalitatief én kwantitatief op maat gecombineerd.

Voor wie?

Movisie biedt verdiepend cliëntervaringsonderzoek (CEO) aan gemeenten die:

  • Meer of specifieke cliënten willen bereiken.
  • Een duidelijk inzicht willen in wat er goed gaat en wat verbeterwensen van cliënten zijn.
  • Effectief willen leren van cliëntervaringen en samen met aanbieders, cliëntenorganisaties en adviesraden werken aan verbetering.

Neem vrijblijvend contact op

 

Werkwijze aanvullend cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Het onderzoek past bij uw lokale situatie en ambities. We bevragen cliënten op hun ervaringen op basis van voor hen belangrijke waarden. Zoals: vertrouwen, gelijkwaardigheid, eigen regie, toegankelijkheid, een integrale aanpak en flexibiliteit in hulp en ondersteuning. In ons onderzoek maken we gebruik van creatieve vormen zoals interviews met pictogrammen, theater, een ervaringsspel en focusgroepen. Hierdoor weten we aan te sluiten bij de belevingswereld van cliënten met een licht verstandelijke beperking, Ggz-problematiek en jongere cliënten.

 

Er zijn verschillende opties om uw onderzoek vorm te geven:

1. Verdiepend kwalitatief cliëntervaringsonderzoek (CEO)Movisie doet een verdiepend cliëntervaringsonderzoek naast het door u uitgevoerde verplichte kwantitatieve gedeelte van het cliëntervaringsonderzoek. Dit levert u een concreter en duidelijker beeld op van hoe cliënten de dienstverlening ervaren. Daarnaast komt u meer te weten van cliënten die u met het verplichte kwantitatieve onderzoek niet hebt bereikt. U kunt kiezen voor een sociaal domein breed onderzoek of u maakt een gerichte keuze voor cliënten uit de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet. De uitkomsten van het onderzoek presenteren we indien gewenst (tussentijds) aan het college en de raad en in een onderzoeksrapport en een aansprekende en prettig leesbare publieksversie. Samen met u betrekken we relevante aanbieders en cliëntenorganisaties bij de uitvoering van het onderzoek en het werven van de respondenten. Zo bouwen we aan draagvlak voor het onderzoek en het gezamenlijk oppakken van acties op basis van de uitkomsten.

2. Gecombineerd cliëntervaringsonderzoek (CEO)Movisie voert voor u een combinatie van kwantitatief én kwalitatief onderzoek uit naar cliëntervaringen in het sociaal domein. Dit levert zowel een algemeen beeld over de totale onderzoeksgroep op als verdiepende inzichten over bepaalde doelgroepen of thema’s. Afhankelijk van uw wensen voeren we een kwantitatief enquête-onderzoek uit volgens de standaard vragenlijst (VNG) of breiden deze uit met extra vragen op maat. Vervolgens voeren we een kwalitatief onderzoek uit dat verdieping geeft op een aantal punten uit het kwantitatieve onderzoek, maar dat ook inzoomt op de ervaringen die cliënten hebben met bepaalde waarden zoals vertrouwen, eigen regie en een integrale aanpak van de hulp en ondersteuning die zij ontvangen (zie verder optie 1). De uitkomsten van het onderzoek presenteren we indien gewenst (tussentijds) aan het college en de raad en in een onderzoeksrapport en een aansprekende prettig leesbare publieksversie.

3. ImplementatiefaseVindt u het belangrijk om te investeren in de uitkomsten van het onderzoek? Dan kunt u optie 1 en 2 uitbreiden met extra aandacht voor de implementatiefase. Door een leer- en deelevent met  betrokken cliënten, cliëntenorganisaties, adviesraden, professionals, aanbieders en gemeente, zorgt u voor een inspirerende afsluiting van het kwalitatieve onderzoek (optie 1) of het gecombineerde onderzoek (optie 2). Door creatieve werkvormen zoals theater- en spelvormen zorgt Movisie dat de resultaten echt gaan leven en dat aanwezigen actief betrokken worden bij reflectie op de uitkomsten. Op deze manier bouwt u aan een breed gedragen onderzoek waarbij betrokkenen zich medeverantwoordelijk voelen om gezamenlijk met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Wat levert verdiepend onderzoek door Movisie op?

  • Integraal inzicht in de ervaringen van cliënten uit het brede sociale domein.
  • U krijgt een op waarden gebaseerd inzicht in de cliëntervaringen in uw gemeente. De waardering van hulp en ondersteuning die cliënten ontvangen, hangt namelijk sterk samen met een aantal waarden zoals veiligheid, toegankelijkheid en vertrouwen.
  • U hoort ervaringen van cliënten die u nauwelijks bereikt met (alleen) een schriftelijke enquête. Denk bijvoorbeeld aan inwoners met een beperkte taalbeheersing, inwoners die afstand ervaren tot de gemeente en/of aanbieders van zorg- en ondersteuning en inwoners met een verstandelijke beperking.
  • Cliënten worden echt gehoord en gezien en worden in staat gesteld om concreter inzicht te geven in waar het al goed gaat en wat er beter kan rond zorg en ondersteuning.
  • Onze aanpak levert betrokkenheid en mede-eigenaarschap op bij mensen en organisaties die samen met de gemeente werken aan het verbeteren van de dienstverlening voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze co-creatieve aanpak versterkt de relaties in de lokale samenwerkingspraktijk.

Ervaringen met Movisie

'Ik vind het knap dat het Movisie gelukt is om vanuit zoveel groepen en onderdelen zoveel informatie te verkrijgen in relatief korte tijd.'
Elsbeth van der Hoeven, Hoofd Begeleiding Volwassenen en Welzijn activiteiten bij Opella
'Movisie heeft de gesprekken met cliënten in Ede op een open en oordeelsvrije manier gevoerd. De gesprekstechnieken die door Movisie werden ingezet waren verdiepend, luchtig en gestructureerd.'
Monique Jongerius, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Ede

Meer informatie?

Wilt u de mogelijkheden bespreken of een offerte aanvragen? We denken graag met u mee! U kunt contact opnemen met Daan de Bruijn of Karin Sok.