Achtergrond en cijfers

De nieuwe wetgeving voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en de bijbehorende decentralisaties is een aanleiding om opnieuw te bezien wat u wettelijk moet regelen voor cliëntenparticipatie en waar dus vernieuwing nodig is ten opzichte van de bestaande situatie. Wellicht raakt uw beleid doelgroepen die tot nu toe nog niet vertegenwoordigd zijn in de bestaande structuren van cliëntenparticipatie. Of heeft u andere redenen om de wijze waarop cliëntenparticipatie is georganiseerd te vernieuwen, zoals een veranderende gemeentelijke beleidsvisie op cliëntenparticipatie of de positieve reacties die u krijgt op bestaande succesvolle burgerparticipatietrajecten. Ook regionale samenwerking, gemeentelijke herindelingen en fusies kunnen aanleiding zijn. Hierdoor komt automatisch de vraag op de agenda hoe de lokale en regionale advisering over onderwerpen in het sociaal domein het best georganiseerd kan worden.

In co-creatie

Ook cliëntenorganisaties, platforms, cliënten- en adviesraden zijn op zoek naar vernieuwing. Reden te meer om het proces van vernieuwing zorgvuldig en in co-creatie met zowel adviesorganen en inwoners/cliënten in te gaan. Op die manier kun je elkaar meenemen in overwegingen, gedachten en ideeën. Er is namelijk veel te winnen als de cliëntenparticipatie meebeweegt met contextuele veranderingen én er zijn verschillende ‘routes’ die je met elkaar kunt bewandelen om te komen tot vernieuwing.

Wettelijke kaders

De Wmo, Jeugdwet en Participatiewet verplichten u om inwoners, waaronder specifiek cliënten en hun vertegenwoordigers, te betrekken bij het beleid en de uitvoering daarvan. Wat betekent dit voor u?

Bekijk wettelijke kaders

Cijfers

Wij hebben voor u een dossier 'Wat werkt bij clientenparticipatie' samengesteld. In dit dossier vindt u de meest recente inzichten vanuit onderzoek en praktijk naar werkzame factoren in de aanpak van collectieve cliëntenparticipatie.

Raadpleeg Wat werkt dossier

Begrippen en definities

Hier vindt u een verklaring van veel gehanteerde begrippen op het gebied van cliënt- en burgerparticipatie.

Naar begrippen