Begrippen en definities

Hier vindt u een verklaring van veel gehanteerde begrippen op het gebied van cliënt- en burgerparticipatie.

Burgerparticipatie / burgerbetrokkenheid

Het betrekken van burgers bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van overheidsbeleid; in het bijzonder bij gemeentelijk (wmo-)beleid: proces waarbij gemeenten, burgers en eventueel externe deskundigen of instellingen via een open houding naar elkaar en een vooraf besproken aanpak samen vorm en inhoud geven aan (delen van) plannen of beleid, gericht op het benutten van elkaars deskundigheid en het verhogen van draagvlak voor te nemen beslissingen.

Cliëntenparticipatie

Inbreng van cliënten in onder meer de jeugdzorg, ggz, gehandicaptenzorg en in de uitvoering van de Wwb en Wmo.

Cliëntenraden

Raden van bewoners of van gebruikers van een zorginstelling, die bevoegdheden hebben om het beleid van de instelling en de samenstelling van het instellingsbestuur te beïnvloeden; cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de instelling over zaken die voor de cliënten belangrijk zijn.

Cocreatie

Creatieve samenwerking en interactie tussen gebruikers (individuen, groepen en/of organisaties) en de ontwikkelaars van een product, dienst of beleid, met als doel dit te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers.

Collectieve belangenbehartiging

Het behartigen van belangen van een specifieke groep, zoals het belang van patiënten door patiëntenorganisaties of het belang van werknemers door vakbonden; de organisatie komt op voor de belangen van een groep omdat die groep specifieke aandacht nodig heeft, onzichtbaar is en/of niet goed georganiseerd is.

Individuele belangenbehartiging

Het behartigen van belangen van een individu; een persoon wordt individueel ondersteund bij een probleem, omdat iemand niet goed voor zichzelf kan opkomen of de weg binnen de hulpverlening en wet- en regelgeving niet goed kent.

Participatieladder

Meetinstrument waarmee gemeenten kunnen vaststellen in hoeverre een burger meedoet in de samenleving; de ladder is onderverdeeld in zes treden die gaan van sociaal geïsoleerd tot werkend (betaald) zonder ondersteuning.

Adviesraden sociaal domein en Wmo

Raden, ingesteld door gemeenten, bestaand uit vertegenwoordigers uit de bevolking en organisaties die betrokken zijn bij Wmo-voorzieningen, die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid met betrekking tot de Wmo of over het beleid voor het sociaal domein, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
.
Bron: Thesaurus Zorg en Welzijn