Waardengestuurd cliëntervaringsonderzoek

Naast het verplichte kwantitatieve cliëntervaringsonderzoek kunt u ook kiezen voor een verdiepende aanpak om te werken aan kwaliteitsverbetering op basis van cliëntervaringen. Een manier om dat te doen is het doen van onderzoek op basis van thema’s of waarden die geformuleerd zijn vanuit cliëntenperspectief.Movisie analyseerde in 2013 bestaande kwaliteitsinstrumenten vanuit cliëntperspectief en benoemde tien thema’s die cliënten belangrijk vinden in de zorg en ondersteuning die zij ontvangen:

 1. Aandacht voor de omstandigheden van de cliënt
 2. Sociaal netwerk en participatie
 3. Veiligheid
 4. Regie van de cliënt
 5. Informatie
 6. Bejegening
 7. Integraal werken
 8. Competenties en vaardigheden van de professional
 9. Locatie
 10. Medezeggenschap van cliënten

Met behulp van deze basisset aan thema’s kunt u als gemeente, bij voorkeur samen met het veld van professionals en cliënten(organisaties) een set van waarden formuleren die het uitgangspunt vormen van uw onderzoek. Voorbeelden van waarden zijn: zelfbeschikking en eigen regie, veiligheid en vertrouwen en toegankelijkheid.

Lees meer in het artikel Toezicht op kwaliteit in de Wmo.

Lees artikel

U kunt daarbij zelf kiezen welke combinatie van onderzoeksmethoden u in zet. Movisie voerde in gemeente Ede een dergelijk onderzoek uit dat bestond uit een enquête, individuele interviews, diverse groepsgesprekken tijdens een tweedaagse cliëntendag en focusgroepen.  Daarbij stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:

 1. Welke waarden zijn belangrijk voor de kwaliteit van hulp en ondersteuning die cliënten in het sociaal domein ervaren?
 2. In hoeverre ervaren cliënten dat die waarden gerealiseerd worden in de hulp en ondersteuning die zij ontvangen en hoe kunnen we dat versterken/verbeteren?

Een dergelijke onderzoeksaanpak biedt u ook de kans om een duurzame relatie op te bouwen met cliënten/inwoners en hun organisaties en zicht krijgen op de ontwikkelopgave in het sociaal domein.