Wettelijke kaders

De Wmo, Jeugdwet en Participatiewet verplichten u om inwoners, waaronder specifiek cliënten en hun vertegenwoordigers, te betrekken bij het beleid en de uitvoering daarvan.

De manier waarop u burgers betrekt staat wettelijk gezien vrij. Wat betreft de betrokkenheid bij ontwikkeling van het beleid verplicht geen van de drie genoemde wetten u tot het instellen van een advies- of cliëntenraad.

U bent als gemeente wel wettelijk verplicht om in uw verordening(en) te bepalen hoe u burgers:

  • in staat stelt om voorstellen voor het beleid te doen
  • vroegtijdig in staat stelt om gevraagd en ongevraagd advies te geven
  • voorziet van ondersteuning aan cliënten om ervoor te zorgen dat zij hun rol effectief kunnen vervullen
  • in staat stelt om deel te nemen aan periodiek overleg
  • in staat stelt om onderwerpen voor de agenda van dit overleg aan te melden
  • voorziet van de benodigde informatie voor adequate deelname.

Specifiek voor de Participatiewet geldt dat u personen uit de doelgroep of hun vertegenwoordigers betrekt bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij de uitvoering van beleid wordt in de wettekst het instellen van een cliëntenraad benoemd, een vorm die cliënten en hun vertegenwoordigers in staat stelt om voorstellen te doen voor beleid en om gevraagd / ongevraagd te adviseren.

'Over het wel of niet wettelijk verplicht zijn een cliëntenraad in te stellen, doet de wet geen uitspraak'

Maar over het wel of niet wettelijk verplicht zijn een cliëntenraad in te stellen, doet de wet geen uitspraak. Er wordt wel gesproken over het samenvoegen van de verschillende cliënt- en adviesraden die al in een gemeente aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor de Wmo.

Lees meer over de wettelijke verplichtingen cliëntenparticipatie bij de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in onderstaande pdf.

Bekijk wetteksten
 

Wel verplicht?

De Landelijke Cliëntenraad zelf is op basis van een juridische interpretatie van de wet van mening dat een cliëntenraad als vorm voor de Participatiewet wel een verplichting is.

Bekijk het kennisdocument van de LCR