Wie betrekt u?

Om de kans op een breed gedragen uitkomst van het vernieuwingsproces te vergroten, bevelen we aan om een nieuw model samen met de diverse belanghebbenden te ontwikkelen. Denk daarbij aan de betrokkenen binnen de gemeente: wethouder, beleidsambtenaren en gemeenteraad. Vanzelfsprekend ook vertegenwoordigers van de bestaande adviesraden, cliënten- en belangenorganisaties, platforms en klankbordgroepen. En uiteraard de nieuwe betrokken inwoners en netwerken. Lees welke wegen u kunt bewandelen.

Wie er betrokken is kan per fase van het proces naar vernieuwing verschillen. De ideevorming en het bepalen van de uitgangspunten en bouwstenen die resulteren in een ontwerp van een adviesmodel kan bijvoorbeeld met een grotere groep. Daarmee bouwt u meteen aan draagvlak. De verdere uitwerking kan met een kleinere groep betrokkenen die hun uitwerking vervolgens weer ter toetsing kunnen voorleggen aan de grote groep die bij de startfase betrokken was.

Om een model met voldoende draagvlak te ontwikkelen, zijn dit de wegen die u kunt bewandelen:

Samen met mensen uit de bestaande adviesstructuur

Soms nemen de bestaande adviesraden zelf het initiatief voor een voorstel voor een nieuw model, u kunt de bestaande adviesraden ook zelf een voorstel te doen. Wanneer dit onvoldoende lukt of het voorstel komt niet overeen met de verschillende ideeën en verwachtingen, kunt u als gemeente alsnog de regie nemen. Om het draagvlak te behouden is het belangrijk ook in deze situatie het proces gezamenlijk te doorlopen, op een manier waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dit betekent dat de stappen die u met elkaar zet door iedereen worden onderschreven, los van wat het eindresultaat wordt.  

Om het draagvlak te behouden is het belangrijk het proces gezamenlijk te doorlopen

Samen met ‘nieuwe’ mensen

Naast de leden van de bestaande adviesstructuur betrekt u ook andere (actieve) inwoners in het vernieuwingsproces. Dit vergroot de kans op nieuwe ideeën vanuit (doel)groepen die minder in beeld zijn, creativiteit en out-of-the box denken.

Nieuw-model.jpg

Gemeente zelf, op basis van input

In deze variant geven beleidsmedewerkers en wethouders het nieuwe model vorm, op basis van de verzamelde input: de gemeente haalt bij raden, cliënten- en belangorganisaties en andere betrokken inwoners wensen en ideeën op over hoe zij bij het beleidsproces betrokken willen zijn. Dit doet u in gesprekken of op andere, meer creatieve manieren. Op basis van die input ontwerpt u een concept model, dat u vervolgens toetst bij de betrokkenen.

Omdat u zelf ook partij bent in het ontwikkel/ontwerpproces, is het in sommige gevallen nuttig om een externe procesbegeleider of kwartiermaker in te zetten.

In sommige gevallen is het nuttig om een externe procesbegeleider of kwartiermaker in te zetten

Tips

  • Bepaal criteria en uitgangspunten
    Om tot een model te komen waarvoor breed draagvlak is, helpt het om gezamenlijke criteria en uitgangspunten voor het nieuwe model expliciet te benoemen. Bij de concrete invulling van het model kunt u daar steeds op teruggrijpen; het helpt u bij de keuzes die onderweg gemaakt moeten worden. Deze aanpak heeft ook meerwaarde voor de positionering richting gemeenteraad.
  • Creëer experimenteerruimte
    Het is een natuurlijke neiging om het nieuw ontworpen model steeds concreter in te vullen met afspraken over rollen, verantwoordelijkheden, taakverdeling, et cetera. Maar juist als u alles dicht wilt timmeren ontstaan vaak meningsverschillen, terwijl de richting en het doel voor iedereen hetzelfde is. Veel zaken moeten zich uitwijzen in de praktijk, en de nieuwe leden die het model gaan bemensen moeten daar experimenteerruimte voor krijgen. Belangrijk is wel om de zorg- en aandachtspunten in het model vast te leggen en die na een half jaar met elkaar te evalueren.