Versterk je wijkteams!

Met RelatieWijs (ex)partnergeweld beoordelen en aanpakken
Nieuws • 22 februari 2018

Professionals in wijkteams helpen bij het signaleren, bespreekbaar maken, beoordelen en handelen bij (ex-)partnergeweld. Dat is het doel van de nieuwe methodiek RelatieWijs van Movisie. Sociale teams kunnen nu objectiever relationeel gedrag toetsen met concrete criteria en richtlijnen en meer kwaliteit bieden in de aanpak van partnergeweld.

Voor gemeenten is preventie en kwaliteitsvol ingrijpen bij partnergeweld van belang, vanwege hun wettelijke verantwoordelijkheid om huiselijk geweld te bestrijden. RelatieWijs sluit laagdrempelig aan bij de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het ondersteunt professionele gebruikers bij de uitvoering van de meldcode en de inschakeling van Veilig Thuis.

Afwegingskader

De methode RelatieWijs kan daarnaast de werkdruk van wijk- of sociale teams verlagen, omdat éérder kan worden ingegrepen bij psychisch en fysiek geweld tussen partners. RelatieWijs is een hulpmiddel bij het doorlopen van álle stappen van de meldcode. Daarnaast biedt RelatieWijs bij uitstek instrumenten voor het maken van het gewenste afwegingskader voor sociale wijkteams op het terrein van (ex-)partnergeweld.

 

Vanaf 1 januari 2019 moet er in de meldcode een afwegingskader zijn opgenomen. Hiermee kunnen professionals afwegen of ze moeten melden bij Veilig Thuis én of ze in staat zijn zelf hulp te bieden of te coördineren. Movisie, het NJi en Augeo hebben in opdracht van het ministerie van VWS het basisdocument afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Dit document kan als leidraad dienen in het ontwikkelen en implementeren van het afwegingskader.

 

Projectleider Kristin Janssens: ‘Deelnemers aan de ontwikkeling van RelatieWijs merken dat de methodiek het beladen onderwerp van partnergeweld minder zwaar voor ze maakt. Ze vinden het prettig om hun ‘onderbuikgevoelens’ langs een meer objectieve meetlat te kunnen leggen. En RelatieWijs helpt ze om samen met hun teamgenoten te zoeken naar oplossingen.’

Neem contact op met Kristin Janssen

Zeven criteria

Als professional je subjectieve beleving van mogelijk partnergeweld objectiveren, kan dat wel?
Kristin: ‘Ja, dat doen we door alles heel expliciet te maken aan de hand van een normatief kader. We passen zeven criteria toe bij relationeel gedrag. Criteria waarover we het in onze samenleving allemaal eens zijn.’

Deze zeven criteria zijn:

  • wederzijdse toestemming (iets allebei goed vinden),
  • vrijwilligheid (iets zelf willen en niet onder druk staan),
  • gelijkwaardigheid (gewaagd zijn aan elkaar en nee kunnen zeggen, balans tussen geven en ontvangen),
  • zelfbeschikking (eigen keuzes kunnen maken),
  • passend bij de context of omgeving (het choqueert of stoort niemand, denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van kinderen),
  • zelfrespect (geen fysieke, emotionele of psychische schade berokkenen aan jezelf),
  • respect voor de ander (geen fysieke, emotionele of psychische schade berokkenen aan de ander).

 

Movisie werkte voor de ontwikkeling van RelatieWijs samen met onder andere wijkteams. Met de methodiek kunnen professionals gedrag wegen, beoordelen en een kleur toekennen die richting geeft aan hun handelen. Dit is gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem (Frans & Franck, 2010; 2014).

Vier kleuren

Vier kleurkaarten geven aan dat er een continuüm is van gezond (groen) naar licht (geel) tot ernstig (oranje) en zeer ernstig (rood) grensoverschrijdend relationeel gedrag. De kleur van de kaart geeft richting aan het handelen. ‘Zo krijg je als professional grip op ingewikkelde situaties’, besluit Kristin Janssens.

Aanbod RelatieWijs

RelatieWijs bestaat uit een basistraining voor wijkteams en een train-de-trainer module voor bijvoorbeeld aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aanbod Trainingen

NIEUW: Daarnaast is er sinds oktober 2017 een handleiding beschikbaar met instrumenten en casuïstiek in de vorm van 22 voorbeeldtekeningen van situaties die wel of niet oké zijn.

Publicatie: RelatieWijs

Kristin Janssens

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Kristin Janssens