Bestuurlijke afspraken

Er is een aantal bestuurlijke afspraken gemaakt die ook voor uw gemeente van belang zijn.

Integraal veiligheidsbeleid

Een gemeente heeft de regie over zijn eigen lokale veiligheidsbeleid en stuurt op:

  • selectie en aanpak van veiligheidsthema’s;
  • samenwerking en het nakomen van afspraken;
  • tussentijdse evaluaties;
  • doorontwikkeling van de aanpak.

In het integraal veiligheidsplan staat:

  • welke inspanningen uw gemeente levert voor het verbeteren van de sociale veiligheid op lokaal niveau;
  • welke inspanningen worden verlangd van andere organisaties en instellingen.

U kunt denken aan samenwerking met gemeentelijke diensten, politie, Openbaar Ministerie, Bureau Halt, reclassering, welzijnswerk, jongerenwerk, jeugdhulp, GG&GD, (geestelijke)gezondheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, horeca, bedrijfsleven en bewoners.

Bekijk de handreiking Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding (pdf).

Handreiking

Hulp nodig?Wilt u werk maken van een integraal veiligheidsbeleid? Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut kunnen u helpen bij het opstellen van een integraal veiligheidsplan en de vormgeving van de samenwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein.

Neem contact op

Regiovisie

De regiovisie is de basis voor beleid voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer over het opstellen van een Regiovisie.

MDA++

De multidisciplinaire aanpak (MDA++) houdt in dat hulpverlening, zorg, politie en justitie samenwerken in de aanpak voor acute en ernstige gevallen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Eind 2015 zijn afspraken gemaakt door de gemeenten in VNG-verband en het ministerie van VWS over het verder ontwikkelen van deze aanpak. Onderdeel hiervan is ook een landelijk dekkend netwerk van Centra Seksueel Geweld.

Lees hier meer over MDA++ en wat dit voor uw gemeente kan betekenen.

Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering

De VNG-subcommissie Jeugd besloot op 19 januari 2017 om in VNG-verband bestuurlijke afspraken voor de vorm, planning en inkoop vanaf 2018 voor te bereiden voor het vergroten van de continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

  • Deze afspraken moeten waarborgen creëren voor de continuïteit van de wettelijke taak die gemeenten hebben voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering.
  • Hierbij blijft in stand de eigen ruimte voor regio’s om vorm te geven aan de beleidsmatige keuzes.

Lees meer over de afspraken voor continuïteit jeugdbescherming en reclassering op de website van de VNG.