Crisisinterventie en jeugdbescherming

U bent verantwoordelijk voor het inrichten van een crisisdienst specifiek gericht op jongeren. In bepaalde gevallen meldt de politie acute gezinsproblemen bij Veilig Thuis. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Problemen die aanleiding vormen voor een politie-interventie;
  • Een melding bij de politie over mishandeling, ernstige verwaarlozing of seksueel misbruik.

Veilig Thuis kan deelnemen aan een crisisinterventieteam jeugd. Of heeft werkafspraken met zo’n team. Andere deelnemers van een crisisinterventieteam jeugd zijn bijvoorbeeld:

  • Gespecialiseerde wijkteammedewerkers
  • Jeugdhulpaanbieders
  • Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming
  • Jeugdreclassering

Een interventie is in eerste instantie ambulant. De medewerkers van een crisisteam gaan direct op het gezin af met als doel de veiligheid van kind of kinderen te onderzoeken. Is de veiligheid binnen het gezin niet gegarandeerd? Dan gaat het crisisteam op zoek naar een alternatieve crisisverblijfplek. De crisisplaatsing kan, in overleg met het gezin, plaatsvinden binnen het netwerk van het gezin. Of, als dit mogelijk is, bij een jeugdhulpaanbieder die hierin gespecialiseerd is.

In deze acute gevallen zal onderzoek door Veilig Thuis en het inzetten van hulp gelijk op moeten lopen. De gemeente coördineert deze route en voorzieningen. In hun inkoopbeleid moet de gemeente hiermee rekening houden.

kind-auto-crisis.jpg

Kinderbescherming

In sommige gevallen werken de ouders niet mee aan een crisisplaatsing. Als er twijfels zijn over de veiligheid van het kind of de kinderen, dan kan een plaatsing uitsluitend plaatsvinden met een maatregel van kinderbescherming. Veilig Thuis of het crisisteam schakelen dan direct de Raad voor de Kinderbescherming in. Die dient direct een verzoek tot voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) met een machtiging uithuisplaatsing in bij de rechtbank. De VOTS en de uithuisplaatsing worden uitgevoerd door een gecertificeerde instelling.

Soms is de gecertificeerde instelling ook onderdeel van het crisisteam. Dan kan dit team de VOTS direct oppakken en de kinderen elders onderbrengen. Een paar dagen na de crisisinterventie start de gecertificeerde instelling met hulp. De instelling maakt afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming en met Veilig Thuis. Hierin staat hoe het onderzoek zal plaatsvinden en hoe de onderlinge taakverdeling en rollen gedurende het onderzoek zal zijn.

Doel ondertoezichtstelling

Een gecertificeerde instelling voert de ondertoezichtstelling (OTS) uit. Het doel van de OTS is het beschermen van het kind. Dit gaat volgens de uitgangspunten:

  • eerst zorgen voor veiligheid
  • hulp bieden gericht op de risicofactoren
  • interventies gericht op herstel van schade
  • ouders leren zelf weer verantwoordelijkheid voor de opvoeding te dragen

Een VOTS duurt maximaal drie maanden. De rechter spreekt een OTS uit voor een jaar, maar dit kan ook korter. U kunt zorgen voor efficiënte en korte lijnen voor de crisisinterventie jeugd. En voor een groot draagvlak binnen de wijkteams en gecertificeerde instellingen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de juridische kaders van de OTS vindt u in dit kennisdossier van het NJi.