Aan de slag

U maakt als gemeente beleid om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Op deze site bieden we u hierover informatie aan de hand van de gemeentelijke beleidscyclus. Bovendien reiken we u kennis, suggesties en hulpmiddelen aan voor de verschillende stadia in de aanpak: van preventie tot nazorg.

Over beleid

In een regiovisie zijn de ambities en plannen voor de aanpak in de regio voor meerdere jaren vastgelegd. Die visie vormt de basis voor een concrete uitwerking van lokale activiteiten, van preventie tot nazorg. Of het beleid van uw gemeente het gewenste effect heeft, vraagt om het monitoren van dat effect, het leren van de verkregen gegevens en het op grond daarvan aanpassen van dat beleid.

Bekijk over beleid

Achtergrond en cijfers

U bent gebonden aan een wettelijk kader dat deel uitmaakt van het sociaal domein, het jeugddomein en het veiligheidsdomein, en aan landelijke afspraken. Welke rol en verantwoordelijkheid heeft uw gemeente precies? Van welke regelingen kunt u gebruikmaken? En hoe kunt u cijfers van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten?

Bekijk achtergrond en cijfers

Preventie

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben grote individuele en maatschappelijke gevolgen. Preventiebeleid loont. Op welke niveaus kan de gemeente preventie inzetten? En welke maatregelen en programma’s zijn daarvoor beschikbaar?

Bekijk preventie

Signaleren en melden

De Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht professionals om bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld advies in te winnen of te melden bij Veilig Thuis. Welke rol speelt u bij de uitvoering van de wet en de voorlichting over Veilig Thuis?

Bekijk signaleren en melden

Stoppen van geweld

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling moet eerst de acute onveiligheid aangepakt worden. Daarna kan gewerkt worden aan stabiele veiligheid die nodig is om te kunnen werken aan herstel van de gevolgen. Wat is de rol van de gemeente bij bijvoorbeeld toepassing van het huisverbod,  crisisinterventie en de inzet van een multidisciplinaire aanpak?

Bekijk stoppen van geweld

Herstel en nazorg

De gemeente heeft een rol in het herstel van en de nazorg voor slachtoffers en plegers en bij de terugkeer van ex-delinquenten. Hoe werkt u samen met het sociaal wijkteam en andere samenwerkingspartners? En wat is de relatie met het scenario maatschappelijke onrust en het sociaal calamiteitenplan?

Bekijk herstel en nazorg

Waarom kiest u voor de expertise van Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut?Movisie en NJi bundelen de krachten en bieden gemeenten ondersteuning bij de vormgeving van een integraal beleid gericht op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat doen we door kennis, advies en praktische hulpmiddelen aan te bieden op basis van de laatste inzichten.

Een deel van deze kennis komt tot stand met publieke gelden. Daarom stellen we onder andere dossiers en databanken gratis beschikbaar op onze websites. Daarnaast bieden we tegen betaling advies op maat, projectbegeleiding en trainingen aan.

Wat we ook doen, het uitgangspunt is het dienen van het maatschappelijk belang.