Internationale verdragen

Verdrag van Istanbul

In 2016 trad het Verdrag van Istanbul in werking in Nederland. Dit ‘Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld’ komt van de Raad van Europa. In dit verdrag staat dat geweld tegen vrouwen een vorm van discriminatie is.

De aanpak die geweld tegen vrouwen moet voorkomen, moet gendersensitief zijn. Dit betekent dat de maatschappelijke rollen, gedragingen, activiteiten en eigenschappen die in een maatschappij passend worden geacht voor vrouwen en mannen, van invloed zijn op het voorkomen van geweld tegen vrouwen.

Het Verdrag van Istanbul verplicht Nederland hier rekening mee te houden in de aanpak van geweld tegen vrouwen.

Wat betekent dit voor uw gemeente?
In het Verdrag van Istanbul staat dat overheidsinstanties en andere relevante organisaties effectief moeten samenwerken om slachtoffers te beschermen. Dit betekent dat:

  • De dienstverlening niet afhankelijk mag zijn van de bereidheid van het slachtoffer aangifte te doen of te getuigen tegen een dader
  • Slachtoffers medische, psychologische en juridische hulp en opvang krijgen, bij voorkeur op één plaats
  • Er voldoende passende opvangplaatsen moeten zijn voor slachtoffers zonder discriminatie op welke grond dan ook
  • Vrouwen zonder geldige verblijfstitel toegang tot de opvang moeten krijgen

De opvang is wettelijk geregeld in de Wmo 2015. Deze wet maakt officieel geen onderscheid tussen centrumgemeenten en regiogemeenten. Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van slachtoffers. Artikel 2.6.1. verplicht colleges echter met elkaar samen te werken als dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de wet is aangewezen. Alle gemeenten dragen dus een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de bepalingen in het Verdrag van Istanbul gerealiseerd worden.

Verdrag inzake de rechten van het kind

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bestaat sinds 1989 en is door nagenoeg alle landen ter wereld ondertekend. Het Kinderrechtenverdrag stelt onder andere dat ieder kind recht heeft op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing, zowel in het gezin als daarbuiten.

De overheid moet maatregelen nemen ter preventie en signalering hiervan en zorgen voor opvang en behandeling.

U kunt onder andere gebruik maken van:

  • Het Kind Veilig Preventiepakket
  • Preventieve doelstellingen geformuleerd op het niveau van primaire, secundaire en tertiaire preventie. Deze zijn opgenomen in de Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Om als gemeente te toetsen hoe u ervoor staat, kunt u deze monitor benutten. De monitor kan inzicht geven in de stand van zaken in uw gemeente en biedt aanknopingspunten om uw beleid bij te sturen.