Jeugdwet

In de Jeugdwet is vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de (preventieve) aanpak van kindermishandeling. U leest hier welke concrete maatregelen u moet nemen, hoe u toezicht houdt op Veilig Thuis en wat uw verantwoordelijkheden zijn.

Wat betekent de Jeugdwet concreet?

  • U treft maatregelen op lokaal niveau die kindermishandeling voorkomen
  • U treft maatregelen op lokaal niveau die hulp bieden aan slachtoffers
  • U heeft aandacht voor de samenhang met de jeugdketen bij de inrichting van Veilig Thuis
  • U legt eens per vier jaar het gemeentelijke jeugdhulpbeleid vast in een beleidsplan
  • U stemt uw beleidsplan af op de Regiovisie Aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

De Jeugdwet verplicht aanbieders van jeugdhulp ook om een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vast te leggen. Medewerkers van deze organisaties moeten in staat zijn met deze meldcode te werken.

De gemeente houdt toezicht op de Veilig Thuis organisaties. Meer informatie over de wijze waarop dit toezicht plaatsvindt, vindt u op deze overheidssite.

Voor kinderen die niet thuis kunnen blijven na een incident moet crisisopvang worden verzorgd. Een jeugdhulpaanbieder moet in dit geval het kind opnemen of een netwerkplaatsing begeleiden. Dit gebeurt op indicatie van een crisisinterventieteam dat door de gemeente hiertoe is gemandateerd.

verwaarlozing.jpg

Verwijsindex risicojongeren

Leerkrachten, hulpverleners en andere professionals die zich zorgen maken over een kind of jongere kunnen een signaal afgeven in de Verwijsindex.

De Verwijsindex is vervolgens toegankelijk voor de betrokken professionals. Hierin is in één oogopslag te zien welke andere hulpverleners een signaal hebben afgegeven. Vervolgens bespreken zij hoe ze de best passende hulp kunnen bieden aan de jongere of het gezin. De Verwijsindex zorgt voor informatie-uitwisseling tussen instellingen en een betere samenwerking.