Multidisciplinaire aanpak MDA++

Een MDA++ team bestaat uit specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en/of seksueel geweld. Deze specialisten zijn afkomstig uit de psychosociale, medische en justitiële sector. MDA++ is naast multidisciplinair, ook intersectoraal (1e +) en specialistisch (2e +).

Hoe werkt MDA++

Teamleden zijn en blijven in dienst van hun eigen instelling. Ze worden op afroep vrijgemaakt voor het MDA++ team. De voorgestelde werkwijze van een MDA++ team is voor een groot gedeelte gebaseerd op de expertise van de ‘voorlopers’. Het team betrekt het sociaal netwerk van de gezinsleden bij de aanpak. Een casusregisseur onderhoudt het contact met het gezin en coördineert het hulpaanbod. Dit gebeurt volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Alle gezinsleden praten direct mee over de aanpak van hun situatie.

MDA++ is integraal. Dat betekent dat het alle geweld in een gezin aanpakt. Dus niet alleen de verwaarlozing van de kinderen. Maar ook het geweld tussen de ouders.

Gefaseerde aanpak

Het uitgangspunt voor MDA++ is een gefaseerde aanpak van geweld:

  1. Werken aan directe veiligheid: het stoppen van geweld
  2. Werken aan duurzame veiligheid: herhaling voorkomen (risicogestuurde zorg)
  3. Werken aan herstel: hulp voor slachtoffers bij het verminderen of draaglijk maken van de gevolgen

Ondersteuning gemeenten MDA++

Movisie en NJi ondersteunen gemeenten en professionals bij de ontwikkeling van MDA++.

Bel of mail ons vrijblijvend.

Contact met de expert

Planning

In november 2015 hebben de wethouders van de centrumgemeenten en de wethouders vertegenwoordigd in de VNG-Commissie Gezondheid en Welzijn besloten actie te ondernemen. Zij gaan zich gezamenlijk inzetten voor een Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Het streven is om per 2018 in elke Veilig Thuis-regio een MDA++ te hebben.

De Centrumgemeente is hierin de voortrekker, die tot overeenstemming moet komen met de regiogemeenten.

Kwaliteitskader MDA++

Eind 2018 moet de aanpak door de betrokken professionals in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd. In dit stuk beschrijven we wat MDA++ inhoudt, hoe je ermee kunt werken en welke professionals daarbij betrokken moeten zijn.

download Kwaliteitskader MDA++

 

Kosten gemeenten MDA++

Voor de korte termijn betekent de inrichting van MDA++ een extra investering van gemeenten. Die kosten hangen vooral af van de vormgeving: een aparte locatie of professionals die vanuit hun eigen instelling opereren?

Op lange termijn kunnen gemeenten kosten besparen. Als multi-probleemgezinnen beter geholpen zijn, hoeven zij minder gebruik te maken van hulpverlening of andere gemeentelijke voorzieningen.