Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft een belangrijke en centrale plek in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is ‘de spin in het web’. Voor gemeenten is Veilig Thuis dan ook een belangrijke partner.

Gemeenten hebben het Handelingsprotocol Veilig Thuis (pdf)geaccepteerd als basis voor het werk van Veilig Thuis. In het Handelingsprotocol staat de werkwijze van Veilig Thuis beschreven en is meer informatie te vinden over uw verantwoordelijkheden.

Informatieprotocol Veilig Thuis

Alle Veilig Thuis-organisaties moeten beleidsinformatie aanleveren aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dit is vastgelegd in het Informatieprotocol. Het is de taak van de gemeente toezicht te houden op het naleven van dit protocol.

Prestatie-indicatoren

De gemeente als financier heeft baat bij duidelijke prestatie-indicatoren om de kwaliteit van de dienstverlening van Veilig Thuis af te meten. Er bestaat nog geen landelijk overeengekomen set prestatie-indicatoren. Wel heeft het Landelijk Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis een handreiking (pfd)ontwikkeld met een aantal voorbeelden en mogelijkheden.

Kwaliteitskader

Gebaseerd op het Handelingsprotocol en naar aanleiding van de Inspectierapporten over Veilig Thuis in 2015 is een Kwaliteitskader voor Veilig Thuis (pdf) opgesteld. In het Kwaliteitskader staan veldnormen en die zijn maatgevend voor het niveau van dienstverlening dat van Veilig Thuis- organisaties mag worden verwacht.

veilig-thuis.jpg

Inspectierapporten

De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2015 alle Veilig Thuis-organisaties bezocht en beoordeeld op 23 criteria, opgesteld op basis van het Handelingsprotocol. De meeste Veilig Thuis-organisaties konden op dat moment en in dat stadium van hun organisatie-ontwikkeling nog niet voldoen aan alle criteria. De Inspectierapporten leidden tot verbeterplannen, en in een enkel geval tot verscherpt toezicht door de Inspectie.

In 2017 start de Inspectie een tweede ronde veldbezoeken bij Veilig Thuis. Het Toetsingskader Stap 2 (pdf) is na overleg met Veilig Thuis-organisaties vastgesteld.

Voorlichting en deskundigheidsbevordering

Voorlichting aan professionals en de bevordering van hun deskundigheid is een extra taak voor Veilig Thuis, die u als gemeente kunt inkopen. In de transitie is vaak als eerste op deze taak bezuinigd. Er zijn echter grote voordelen als Veilig Thuis deze taak wel kan uitvoeren:

  • Veilig Thuis wordt geprofileerd als de expert op het terrein van kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • Professionals en burgers worden gestimuleerd om Veilig Thuis te bellen als zij zich zorgen maken om een kind of gezin in hun omgeving.

Aan de andere kant zijn alle professionals (mede)verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen en gezinnen waar zij mee werken. Om dat laatste waar te kunnen maken, is het juist van belang dat Veilig Thuis haar kennis deelt met professionals.

Samenwerking Veilig Thuis en Sociale wijkteams

Veilig Thuis werkt samen met partners in het veld van zorg en welzijn, waaronder sociale wijkteams. Een samenwerking tussen wijkteams en Veilig Thuis vraagt om goede afspraken. Hierbij is uw rol als gemeente belangrijk omdat deze doorslaggevend is in de inrichting van de teams.

In veel gemeenten worden gesprekken georganiseerd tussen Veilig Thuis en de wijkteams waar o.a. de volgende onderwerpen besproken worden:

  • Worden de teams / professionals voldoende ondersteund door Veilig Thuis? Is er behoefte aan ondersteuning? Wat voor soort ondersteuning?
  • Klopt de opdracht van de wijkteams met de opdracht van Veilig Thuis? Staan er bijvoorbeeld afspraken in de weg over vraaggericht werken, waardoor samenwerking moeizaam gaat?
  • Wanneer kan Veilig Thuis wel en niet ‘afschalen’ naar het wijkteam? Wat is daarvoor nodig?
  • Hoe wordt overgedragen? Wie krijgt wanneer een bericht, een telefoontje? Hoe wordt met de betrokkenen gecommuniceerd?

Soms is het wijs om deze gesprekken door een externe te laten organiseren. Movisie en NJi hebben ervaring met het begeleiden van deze samenwerkingsgesprekken.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact met de expert

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, OM en Politie

Er is een landelijk model gemaakt van de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis, het OM, en de politie. In de samenwerkingsafspraken beschrijven de organisaties drie afspraken:

  1. De organisaties melden incidenten van huiselijk geweld, kindermishandeling of zorgelijke situaties van minderjarigen aan elkaar;
  2. De organisaties verstrekken informatie aan elkaar vanuit de eigen systemen en rapporteren aan elkaar wat er met een melding is gedaan;
  3. De organisaties stemmen gezamenlijke of vervolgacties met elkaar af. Het gaat dan om de acties die de grootste kans bieden op het realiseren van een veilige situatie bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het is belangrijk dat lokale en regionale partijen elkaar kennen. Ze moeten de landelijke afspraken doorlopen en bevestigen. En zij zijn degenen die knelpunten signaleren en oplossen.

U speelt hier een faciliterende rol in door Veilig Thuis hierop aan te spreken (als opdrachtgever van Veilig Thuis). En door het onderwerp in de driehoek in te brengen.

Lees meer over de samenwerkingsafspraken: Model voor de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis, Politie en OM (pdf).