Wet verplichte meldcode

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna: Wet verplichte meldcode) verplicht beroepskrachten in verschillende sectoren om bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling de meldcode toe te passen. Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de naleving en in sommige gevallen toepassing van deze wet. U leest hier waar u op moet letten.

Een meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De stappen leiden de professionals door het proces waarin zij tot het besluit komen al dan niet een melding te doen bij Veilig Thuis of bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).

Organisaties dienen zelf een meldcode vast te stellen. De AMvB Verplichte meldcode noemt de minimumeisen waaraan een meldcode moet voldoen.

Aandachtsfunctionarissen

Het raadplegen van een deskundige collega is één van de stappen in de Meldcode. Hiervoor is het noodzakelijk dat er deskundigheid aanwezig is binnen de organisaties die onder de meldcode vallen. Deze persoon wordt ook wel een ‘aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling’ genoemd. Het is wenselijk dat de gemeente de aanstelling van een aandachtsfunctionaris stimuleert.

Kindcheck

Een ander onderdeel van de Meldcode is de verplichte Kindcheck. De Kindcheck is bedoeld voor professionals die met volwassenen werken. Hierbij gaat de professional na of er kinderen aanwezig zijn bij hun cliënten. In situaties die voor het kind gevaarlijk zijn, zoals psychische problemen bij een ouder, kunnen hulporganisaties vervolgens maatregelen treffen.

De Toolkit Meldcode bevat online cursussen en biedt een app voor medewerkers.

De Wet verplichte meldcode is op twee manieren van belang voor gemeenten:

  • Leerplichtambtenaren moeten werken via een meldcode; de gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen hiervan
  • De gemeente houdt toezicht op naleving van de wet bij de betrokken organisaties

Let op:

  • De toezichtstaak van uw gemeente geldt ook voor instellingen die maatschappelijke ondersteuning bieden, maar waarmee de gemeente geen subsidierelatie heeft.
  • Is een organisatie in uw gemeente in meer gemeenten actief, dan maakt u met de betrokken gemeenten afspraken over de afstemming van hun toezichtstaken.

Toezichtstaak gemeente

Voor uitgebreide informatie over de toezichtstaak van de gemeente, bevoegdheden en handhavingsinstrumenten, lees de Factsheet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ondersteuning nodig?Wilt u als gemeente ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de meldcode? Het gebruik ervan bij medewerkers van uw wijkteam bevorderen? Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut kunnen u daarbij helpen.

Neem contact op met de expert