Wetboek van Strafrecht

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om delinquent gedrag terug te dringen. Onderdeel hiervan is het oplossen van de daaraan ten grondslag liggende problemen in het sociaal domein, zoals huiselijke problemen, problemen met onderwijs en vrijetijdsbesteding.

De Jeugdwet stelt de gecertificeerde instelling voor jeugdreclassering in. Het Wetboek van Strafrecht regelt de bevoegdheden van de gecertificeerde instellingen bij het uitvoeren van de maatregelen van jeugdreclassering. Ook hierin wordt samengewerkt met de Raad voor de Kinderbescherming. Andere belangrijke partners hierin zijn de politie en het OM.

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Ook voor het gedwongen kader: jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming krijgen daardoor in het nieuwe stelsel voor de jeugd intensief met elkaar te maken.

De Handreiking voor samenwerking en het model Samenwerkingsprotocol bevat werkdocumenten, die u helpen bij het vormgeven van die samenwerking. Ze dienen als fundament voor het maken van concrete werkafspraken, op maat naar de lokale of regionale situatie.