Wettelijke kaders

Een aantal wettelijke kaders beschrijven uw taken en verantwoordelijkheden als gemeente als het gaat om preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wetten

 • Wmo 2015
  In de Wmo is vastgelegd dat de organisatie van Veilig Thuis en de opvang bij huiselijk geweld onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.
 • Jeugdwet
  In de Jeugdwet is vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de (preventieve) aanpak van kindermishandeling.
 • Wet publieke gezondheid
  De Wet publieke gezondheid is het wettelijk kader voor de werkzaamheden van de jeugdgezondheidszorg.
 • Wet tijdelijk huisverbod
  De Wet tijdelijk huisverbod maakt het mogelijk om een persoon van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld en kindermishandeling uitgaat tijdelijk de toegang tot zijn woning te ontzeggen.
 • Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  De Wet verplichte meldcode verplicht beroepskrachten in verschillende sectoren om bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling de meldcode toe te passen. 
 • Burgerlijk wetboek
  In het Burgerlijk wetboek is een verbod op gebruik van geweld in de opvoeding vastgelegd. En de taken en bevoegdheden van de Raad voor de Kinderbescherming zijn hierin geregeld.
 • Wetboek van Strafrecht
  Het Wetboek van Strafrecht regelt de bevoegdheden van de gecertificeerde instellingen bij het uitvoeren van de maatregelen van jeugdreclassering.

Bestuurlijke afspraken

Het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om een nauwe samenwerking tussen verschillende organisaties. Zowel binnen uw gemeente als met andere gemeenten en overheidsorganisaties. Welke kaders hiervoor van belang zijn en met wie u onder andere de samenwerking kunt zoeken, vindt u onder bestuurlijke afspraken.

Internationale verdragen

Naast de nationale wettelijke kaders zijn er ook nog internationale verdragen van belang.

 • Verdrag van Istanbul
  Dit verdrag van de Raad van Europa formuleert voorwaarden voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
 • Verdrag inzake de Rechten van het Kind
  Dit verdrag van de Verenigde Naties stelt onder andere dat ieder kind recht heeft op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing, zowel in het gezin als daarbuiten.