Wmo 2015

In de Wmo is vastgelegd dat de organisatie van Veilig Thuis en de opvang bij huiselijk geweld onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. U leest hier voor welke taken u verantwoordelijkheid draagt en welke u moet beleggen.

Kernbegrippen in de Wmo 2015 zijn zelfredzaamheid en participatie. Deze kernbegrippen vormen de meetlat voor het kunnen meedoen in de samenleving. De Wmo stelt dat huiselijk geweld en kindermishandeling participatie in de weg staan.

Veel gemeenten gaan een regionaal samenwerkingsverband aan met buurgemeenten om gezamenlijk de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te regelen. Behoort uw gemeente tot een van de 35 centrumgemeenten? Dan ontvangt u een doeluitkering en heeft u de regierol.

Veilig Thuis

De regio-indeling van Veilig Thuis valt meestal samen met de Veiligheidsregio’s. Uw gemeente beslist zelf binnen welke organisatie Veilig Thuis wordt ondergebracht. 

Wettelijke taken (Veilig Thuis)

 • Het opzetten van een herkenbaar en toegankelijk meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Het geven van advies en informatie aan melders en burgers Het doen van onderzoek om te bepalen of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld
 • Het inschakelen van passende hulpverlening
 • Het inlichten van de politie of de Raad voor Kinderbescherming.
  • Bij een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor Kinderbescherming: het inlichten van het college van burgemeester en wethouders
 • Het terugkoppelen van informatie aan de melder

Daarnaast zijn er een aantal bovenwettelijke taken die uw gemeente moet beleggen. Dit kan zowel bij Veilig Thuis als bij een andere organisatie.

Bovenwettelijke taken (gemeente):

 • Voorlichting en deskundigheidsbevordering
 • Procesregie over de ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Het leveren van informatie ten behoeve van monitoring van deze ketenaanpak
 • Het opbouwen en onderhouden van expertise op diverse (specifieke) vormen van huiselijk geweld (bijvoorbeeld ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld)
 • Uitvoeringstaken bij de Wet tijdelijk huisverbod
 • Het leveren van informatie ten behoeve van monitoring van de ketenaanpak
 • Het toevoegen van een centrale crisisdienst

Opvang bij huiselijk geweld

Bij een ernstige dreiging van huiselijk geweld is het uw wettelijke plicht om inwoners van uw gemeente een veilige opvangplek te bieden. Gezamenlijk zijn gemeenten en de opvangorganisaties verantwoordelijk voor een landelijk dekkend systeem, dat ook specialistische hulp omvat. Zo wordt er ook gezorgd voor mannenopvang en opvang als gevolg van eergerelateerd geweld. 

De vrouwenopvang biedt onderdak en begeleiding aan vrouwen wanneer zij, al dan niet gedwongen, de thuissituatie verlaten bij problemen van relationele of gewelddadige aard. Het beleid rondom de vrouwenopvang valt binnen de uitwerking van de Regiovisie huiselijk geweld & kindermishandeling.

Samenwerkingspartners zijn:

 • De vrouwenopvang 
 • Andere gemeenten in uw regio
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • De reclassering
 • De politie
 • Het Openbaar Ministerie (OM)