Artikel 1 van de Grondwet

In het eerste artikel van de grondwet staat het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Het artikel luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' De gelijkheid geldt dus uitdrukkelijk niet alleen voor Nederlandse burgers, maar voor iedereen die op welke grond dan ook in Nederland is.

Artikel 1 uit de Grondwet is in verschillende wetten uitgewerkt om zo de gelijke behandeling tussen zowel overheid en burgers, als tussen burgers onderling te garanderen. Een daarvan is de algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

Meer weten?

Ga voor meer informatie over de gelijkebehandelingswetgeving naar de website van het College voor de Rechten van de Mens.