Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen en zo te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Gemeente zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. De wet geeft gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk.

In de Participatiewet zijn drie oude wetten opgegaan:

  • De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
  • Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  • Wet werk en bijstand (Wwb)

Vanaf 2015 is de Wet sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Gedurende de komende decennia neemt het bestand van Wsw-werknemers door natuurlijk verloop geleidelijk af. De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.

Extra banen

In het sociaal akkoord hebben werkgevers afgesproken dat er tot 2025 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd; in totaal 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Deze baanafspraak staat los van de 30.000 beschutte werkplaatsen die in de komende jaren worden gecreëerd en los van de arbeidsplaatsen waarop nu Wajongers al werken. Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren, treedt een wettelijk quotum in werking.

Nieuwe maatregelen WWB

In de nieuwe Wet maatregelen WWB worden een groot aantal zaken geregeld: uitbreiding inkomensondersteuningsmaatregelen, arbeids- en re-integratieverplichtingen en ook de tegenprestatie naar vermogen.