Vluchtelingen

In veel gemeenten is het allesbehalve duidelijk wie wat precies doet om vluchtelingen wegwijs te maken. De gemeente speelt hierbij een regierol. Vaak ontbreekt die echter. Wat kunnen gemeenten doen om inclusie van nieuwkomers te bevorderen?Vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsstatus moeten zo snel mogelijk mee kunnen doen in Nederland. In de praktijk blijkt dat vaak lastig, niet in de laatste plaats door een gebrekkige beheersing van de taal of dat nieuwkomers lang moeten wachten voordat ze mogen of kunnen werken.

Vluchtelingen aan het werk?

Recent onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving laat zien dat gemeenten verwachten dat een kleine groep (10%) direct bemiddelbaar is naar betaalde arbeid en dat een derde helemaal niet. Het is dan ook belangrijk om in de maatschappelijke participatie van vluchtelingen te investeren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners en het sociaal middenveld waarbij de gemeente de regie heeft.

Opvallendste resultaten uit de enquête:

 • Gemeenten schatten dat ongeveer 60% van de vluchtelingen pas kansen op de arbeidsmarkt heeft na het volgen van een (aanvullende) opleiding, of door activeringsactiviteiten, zoals vrijwilligerswerk.
 • 30% van de vluchtelingen is volgens gemeenten niet bemiddelbaar naar werk
 • 72% van de gemeenten heeft specifiek beleid om vluchtelingen met een status aan het werk te helpen, of heeft dat in ontwikkeling;
 • Twee derde van de gemeenten stelt dat er op dit moment onvoldoende geschikt werk is in hun regio;
 • Slechts 16% van de gemeenten zegt voldoende te weten van de statushouders om te kunnen bemiddelen naar werk;
 • Gemeenten willen snel(ler) beginnen met arbeidstoeleiding: nu wacht ruim een derde hiermee tot de statushouder de verplichte inburgering heeft afgerond;
 • 85% van de gemeenten geeft aan dat er voldoende politiek draagvlak en politieke wil aanwezig is in de gemeente om de arbeidstoeleiding goed te organiseren.

De onderzoekers doen op basis van de resultaten vier aanbevelingen voor gemeenten:

 1. Ga eerder aan de slag en kijk per groep wat er nodig is.
 2. Werk intensief samen met werkgevers om werk(ervarings)plaatsen te creëren.
 3. Zie het leren van de Nederlandse taal als onderdeel van het traject naar werk.
 4. Maak gebruik van goede en slechte ervaringen in andere gemeenten.

Ga voor meer kennis over vluchtelingen, integratie en diversiteit naar de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving, een programma van Verwey-Jonker Instituut en Movisie.

Hoe ondersteunen gemeenten LHBT-vluchtelingen?

In een asielopvang lopen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een groter risico om uitgesloten, bedreigd of

mishandeldVeel asielzoekers en vluchtelingen in een asielzoekerscentrum houden hun seksuele identiteit voor zich uit angst dat ze gediscrimineerd worden. Ze leven met de vrees dat hun geheim ontdekt wordt en ervaren discriminatie in de opvang. Het gevolg is dat veel LHBT-vluchtelingen zich in een sociaal isolement bevinden. Ze verlaten hun kamer of huis niet en ondernemen geen activiteiten die voor vluchtelingen georganiseerd worden.Lees meer in de handreiking LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen. te worden. Hoe kan de gemeente hen ondersteunen?

 • Werk met andere partners samen op het gebied van veiligheid
  Veiligheid in opvanglocaties is geen taak van de gemeente, maar van het COA. De politie is hierbij ook vaak betrokken. Onrust en onveiligheid in een asielzoekerscentrum kunnen een negatief effect hebben op de lokale samenleving. Als burgermeester en wethouders is het daarom goed om contact te onderhouden met het COA, zodat de gemeente weet wat er speelt in het lokale azc. Ook heeft de gemeente een regierol in overleg met partners als VluchtelingenWerk, COA en COC om het thema te agenderen en monitoren.
 • Besteed aandacht aan LHBT in inburgering
  Eenmaal een verblijfsvergunning, is de gemeente verantwoordelijk voor huisvesting en inburgering. Ook in de inburgeringstrajecten maakt voorlichting over LHBT deel uit van het programma.
 • Zorg voor onderling en ondersteunend contact
  Voor inburgering zijn contacten essentieel. Omdat LHBT’s vaak alleen naar Nederland zijn gekomen en door hun seksuele voorkeur of genderidentiteit vaak geïsoleerd leven, heeft het COC in verschillende gemeenten maatjesprojecten opgezet voor LHBT-vluchtelingen. Ook zijn er andere actiegroepen en zelforganisaties die bijeenkomsten en ondersteuning organiseren. De gemeente kan samenwerken met de lokale COC-afdeling of andere ondersteuningsgroepen om LHBT-vluchtelingen wegwijs te maken in de samenleving, een netwerk op te bouwen en zo eenzaamheidsproblematiek te voorkomen.