Beleid monitoren

Cijfers, maar ook ervaringen en verhalen zijn belangrijke input om het beleid te kunnen monitoren. Op deze pagina leggen we uit hoe u de monitoring op kunt zetten en welke elementen u hierbij meeneemt.

Raadpleeg cijfers en monitoringsgegevens

  • Algemene cijfers over mantelzorg worden gepubliceerd door het SCP en worden mogelijk lokaal opgevraagd voor de gezondheidsmonitor van de gemeente.
  • U kunt een vraag stellen in de ‘vrije ruimte’ van de gezondheidsmonitor. Zorg dat deze vraag iets zegt over de outcome die de gemeente wil bereiken en die samen met aanbieders, zorgvragers en mantelzorgers is geformuleerd.
  • Denk ook aan de informatie die zorgaanbieders verzamelen. Bijvoorbeeld het verplichte klanttevredenheidsonderzoek, of informatie die zij verzamelen ter verantwoording aan zorgverzekeraars. Wellicht is het ook mogelijk om bij het verzamelen van deze data vragen toe te voegen.
  • Op waarstaatjegemeente.nl worden verzamelde data over elke gemeente gepresenteerd.
Aantrekkelijk presenteren van de resultatenHet jaaroverzicht Wmo en Jeugdhulp van de gemeente Alkmaar is weergegeven in een aantrekkelijke en compacte infographic. Zo is voor beleidsadviseurs, raadsleden en bestuurders in een oogopslag duidelijk hoe het ervoor staat. Ook de kwartaalmonitors worden op deze manier gepresenteerd. Deze vormen zijn op verzoek van college en raad ontwikkeld. Bij de totstandkoming hebben twee wethouders, enkele raadsleden en enkele beleidsadviseurs meegedacht.

Neem vragen op in cliëntervaringsonderzoek

Vanuit de Wmo en de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2016 verplicht om onderzoek te doen naar de cliëntervaring. Hiermee kan gemonitord worden hoe mensen die zorg ontvangen deze zorg ervaren, en of deze effect heeft op hun kwaliteit van leven.

De ontwikkelingen rondom dit onderzoek staan op de website van de VNG. Op de website van Mezzo vindt u aanvullende vragen aan informele zorgers. Als respijtbeleid een aandachtspunt is van de gemeente, kunt u hierover vragen toevoegen aan de vragenlijst. Bijvoorbeeld om te achterhalen of zorgvrager en mantelzorger behoefte hebben aan respijtzorg, of zij hier gebruik van (gaan) maken, en zo ja, of de mantelzorger een adempauze heeft ervaren.

Inzicht in de realisatie van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in uw gemeente?

Gebruik Digimon

Verzamel doorlopend interactief data onder mantelzorgers

Denk voor het uitvoeren van het beleid alvast na over de manier waarop u onder gebruikers data kunt verzamelen. Stel vooraf de evaluatievragen vast en verzamel door het jaar heen input. Relateer deze vragen aan de outcome die de gemeente wil bereiken, en die afgesproken is met aanbieders, mantelzorgers en zorgvragers. Bijvoorbeeld na een bijeenkomst met mantelzorgers. Wat hebben zij gezegd over de zorg loslaten, en wat heeft hen daarbij geholpen? Wat vertellen zij over de toegankelijkheid van de ondersteuning? Deze bundeling van ervaringen dient ook als basis voor de tussentijdse evaluatie. Sluit aan bij wat er al is. Bijvoorbeeld bij een bewonerspanel of mantelzorgpanel van de gemeente of bij groepen mantelzorgers die al georganiseerd bij elkaar komen. Ga naar hen toe, in plaats van hen op het gemeentekantoor uit te nodigen.

Haal praktijkverhalen op

Verhalen van zorgvragers, mantelzorgers en beroepskrachten kunnen inzicht geven in wat voor hen belangrijk is, wat hun behoeften en wensen zijn, en waar zij tegenaan lopen in de ondersteuning van mantelzorgers. U kunt deze verhalen ook tussentijds ophalen en de input gebruiken om de uitvoering bij te stellen. Houd daarbij de graadmeters die de gemeente wil monitoren voor ogen. Dit kan in een open gesprek of via een meer gestructureerd interview.