Jeugdwet

De Jeugdwet regelt de zorg en ondersteuning aan minderjarigen met een beperking, stoornis of aandoening voor zover zij niet in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Gemeenten voeren de Jeugdwet uit. De verantwoordelijkheid van de gemeenten op het terrein van de jeugdhulp bestaat onder meer uit:

  • het adviseren van professionals met zorgen over een kind;
  • het adviseren van kinderen en jongeren met vragen en problemen;
  • het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren.

Zorgintensieve gezinnen vallen nadrukkelijk onder de scope van deze wet. Het betreft gezinnen waarin een kind opgroeit met een ziekte of beperkingen, of gezinnen waarin kinderen opgroeien met een ouder of zus/broer die een ziekte of beperkingen heeft. De Jeugdwet omvat daarmee ook de ondersteuning aan minderjarige mantelzorgers, waarbij overlap is met de Wmo.  

Persoonsgebonden budget

Het is mogelijk een pgb te krijgen voor bijvoorbeeld de begeleiding of dagbesteding van een kind. Dit pgb kan ook aan een mantelzorger worden verstrekt, uitsluitend voor de hulp waar het pgb specifiek voor bedoeld is. Dit heeft u als gemeente in uw beschikking Jeugdhulp vastgelegd.

Respijtzorg

Logeeropvang in een zorginstelling valt ook onder de Jeugdwet. Een kind kan dan maximaal drie etmalen per week in een zorginstelling logeren. Dit geeft de mantelzorger(s) gelegenheid om even op adem te komen, zaken te regelen of aandacht te besteden aan eventuele andere kinderen.