Participatiewet

De Participatiewet voegt sinds 1 januari 2015 de wetten Werk en Bijstand (Wwb), sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong samen in een regeling. De Wet maatregelen WWB is aangepast en maakt onderdeel uit van de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. U bent als gemeente verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben.

Wat zegt de Participatiewet over mantelzorg?

  • De tegenprestatie naar vermogen is relevant met het oog op mantelzorg. De gemeente moet de tegenprestatie regelen bij verordening. Het college is verplicht expliciet beleid te ontwikkelen betreffende de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie.
  • In deze verordening kunnen gemeenten vervolgens o.a. opnemen dat vrijwilligerswerk van een bepaalde inhoud en omvang als tegenprestatie is te kwalificeren.
  • Tevens kan de gemeenteraad in de verordening de bepaling opnemen dat, als de belanghebbende mantelzorg verricht, deze geen tegenprestatie wordt opgedragen, zolang hij mantelzorg verricht.
  • Ook kan de gemeente het aantal uren tegenprestatie afstemmen op tijden waarop zorg wordt verleend. Het college voert dit beleid vervolgens uit.
  • Verder is ook geregeld dat het college geen tegenprestatie oplegt aan alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor een of meer kinderen tot vijf jaar.

Een uitkeringsgerechtigde kan ook respijtzorg bieden als tegenprestatie naar vermogen. In de gemeenten Katwijk en Spijkenisse is hier ervaring mee opgedaan.