Wet langdurige zorg

De Wet Langdurige Zorg regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag, voor onbepaalde tijd, toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg kan men een indicatie aanvragen om van deze intensieve zorg gebruik te kunnen maken. Het gaat zowel om verblijfszorg als om intensieve zorg thuis, al dan niet via een Pgb.

Wat zegt de Wet Langdurige Zorg over mantelzorg?

  • De gekozen zorgaanbieder moet samen met degene die zorg ontvangt en de mantelzorger een zorgplan opstellen. Dit omvat afspraken over de zorg, de dagactiviteiten en de communicatie en samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners.
  • In de Wlz is ook logeeropvang opgenomen. Hier kunnen de zorgontvanger en de mantelzorger(s) maximaal 156 etmalen per jaar gebruik van maken.
  • De zorgontvanger kan kiezen voor een Pgb en daar de mantelzorger(s) een vergoeding uit betalen, mits het gaat om de geïndiceerde zorg.