Wmo

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is het mogelijk maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, met behulp van het eigen netwerk en eventueel met ondersteuning van de gemeente. In dit artikel vindt u alle onderdelen van de Wmo 2015 die over mantelzorg gaan en die relevant zijn voor uw gemeente.

Gemeenten zorgen voor ondersteuning mantelzorgers

In de Wmo 2015 staat dat gemeenten aandacht moeten besteden aan de manier waarop mantelzorgers en vrijwilligers ondersteund worden. Bij de vormgeving daarvan worden lokale vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties betrokken. Gedacht kan worden aan algemene maatregelen zoals het organiseren van lotgenotencontact voor mantelzorgers en het subsidiëren van vrijwillige zorgorganisaties.

Maatwerk voor cliënt én mantelzorger

De eigen mogelijkheden van de cliënt én de mantelzorger zijn het uitgangspunt in de Wmo. In het gesprek ‘aan de keukentafel’ wordt niet alleen gekeken wat de mantelzorger kan bijdragen aan de zorg, maar óók wat de mantelzorger zelf nodig heeft aan ondersteuning om die rol te kunnen vervullen. Bijvoorbeeld door de cliënt huishoudelijke hulp te bieden, ter verlichting van de mantelzorger. Mantelzorgers die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn kunnen gerichte ondersteuning (een maatwerkvoorziening) van de gemeente krijgen. Ook respijtzorgHet tijdelijk overnemen van de totale zorg ter ontlasting van de mantelzorger door beroepskrachten of vrijwilligers in de vorm van thuisopvang, dagopvang, kortdurende opname enzovoorts., zoals kortdurend verblijf in een zorghotel of dagopvang, bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten van de zorgtaak, is opgenomen in de Wmo 2015.

Waarderen van mantelzorg

Gemeenten bepalen per verordening hoe mantelzorgers jaarlijks een blijk van waardering ontvangen; de opvolger van het mantelzorgcompliment. In het artikel Mantelzorgwaardering: do’s en don’ts voor gemeenten leest u welke vormen van waardering goed werken, welke juist niet en hoe u als gemeente deze waardering organiseert.