outcome

Grip op resultaten in het sociaal domein

Hoe effectief is het sociaal beleid in uw gemeente? Welke resultaten heeft u bereikt, en waren dat ook de resultaten die u voor ogen stonden? Geeft het Rijk u voldoende (financiële) speelruimte om het sociaal domein in uw gemeente naar eigen inzicht in te richten? Op die vragen krijgt u een antwoord tijdens het congres Grip op resultaten in het sociaal domein.U maakt kennis met verschillende vormen van outcomegericht werken in het sociaal domein, hoe u burgerbetrokkenheid vorm kunt geven en deel kunt laten uitmaken van het beleid, hoe cyclisch denken een bepalende rol kan spelen in het toewijzen van Wmo-voorzieningen, en hoe in Lelystad de dagbesteding wordt aanbesteed via populatiebekostiging en hoe lokale samenwerking tot betere resultaten in informele zorg leidt.

Movisie is kennispartner bij het congres Grip op resultaten in het sociaal domein van Binnenlands Bestuur dat plaatsvindt op donderdag 9 november in congrescentrum Van der Valk Hotel in Veenendaal. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met BMC, Hot ITem, en Schulinck.

Aanmelden

 

Programma

09.30 - Ontvangst
10.00  - Welkom, Eric de Kluis, hoofdredacteur Binnenlands Bestuur
10.15   - Financiële armslag voor sociale slagkracht – Arno Visser, Algemene Rekenkamer
10.45  - Het belang van doelmatigheid en de valkuilen uit het verleden, Raymond Gradus, Universiteit van Amsterdam
11.15    - Sturen op resultaten in het sociaal domein – Brenda de Zeeuw – KING
12.15   - Sturen op outcome – Karin Sok, Movisie
12.45  - Lunch
13.45  - Best Practice: Drie jaar Populatiebekostiging in de dagbesteding in Lelystad
14.15   - Best Practice: Outcomegericht werken met informele zorg
14.45  - Koffie op weg naar de workshops
15.00  - Workshopronde 1
16.00  - Workshopronde 2
17.00  - Netwerkborrel

Deelsessies

In de middag zullen er deelsessies plaatsvinden. Hieronder een inhoudelijke beschrijving. U kunt op de dag zelf een keuze maken voor 2 deelsessies.

Wat telt: outcome van wijkteams in beeld
De gemeente Eindhoven en Utrecht hebben samen met Movisie het ‘Wat telt-raam’ ontwikkeld, een instrument als hulpmiddel voor de inwoner en de professional èn om de outcome van wijkteams in beeld te brengen. Een simpel mes dat aan twee kanten snijdt. Deelsessie van de Gemeente Eindhoven, Buurtteamorganisatie Utrecht en Movisie.

Netwerkanalyse als katalysator voor transformatie
Hoe kun je als gemeente de algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners versterken? De gemeente Krimpenerwaard is hiermee aan de slag gegaan en gebruikt hiervoor een visueel weergegeven netwerkanalyse. Daarmee is ze de eerste gemeente die deze methode gebruikt in het sociaal domein. De netwerkanalyse brengt in beeld wat het aanbod is en hoe de samenwerking is tussen organisaties en verenigingen die zich inzetten voor inwoners met een hulp of zorgvraag binnen de gemeente. De uitkomsten vormen de basis om met deze partners in gesprek te gaan over versterking en doorontwikkeling van de algemeen toegankelijke voorzieningen.

Samen met de raad – sturing en verantwoording
Sturen op en verantwoording over het sociaal domein is een hele uitdaging. Hoe zoek je naar balans tussen control en co-creatie, tussen cijfers en verhalen? En hoe organiseer je het gesprek hierover met de raad? De inleiders geven een inkijk in de Utrechtse praktijk, benoemen een aantal handvatten en geven inzicht in dilemma’s die zij tegenkomen.– Willem ten Voorde en Joop van der Zee, Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht.

Productieverantwoording en prestatiesturing: Sturen op kwaliteit in het sociaal domein
De transitie van productieverantwoording naar prestatiesturing in het sociaal domein is in volle gang. Hoe meten we de kwaliteit hiervan en hoe bepalen we deze? In de praktijk ontbreekt vaak kennis en ervaring. Het opstellen van de juiste registraties en (K)PI’s is een vak apart. Cruciaal is de keten alignement tussen visie, doelstellingen, KPI’s, ICT en medewerkers. Een in de praktijk bewezen aanpak om kwaliteit meetbaar te maken, kent een aantal stappen. Hot ITem neemt u tijdens deze workshop graag mee in de uitvoer van deze stappen, geïllustreerd aan de hand van een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden.

Meer helderheid in de afbakening tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Deze zorgwetten lijken op een aantal punten sterk op elkaar. De afbakening tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is echter niet altijd even helder. Tijdens deze workshop door Claudia Augustin van Schulinck   wordt ingegaan op de samenhang tussen deze wetten en wordt de afbakening verkend.

Transformatie sociaal domein vraagt integrale sturing
In de gemeentelijke transformatieplannen zien we hoge ambities, zoals 'integrale ondersteuning dichtbij inwoners' en een 'inclusieve samenleving waarin mensen mee kunnen doen naar vermogen'. Dit vraagt om een samenhangende aanpak voor vragen op verschillende levensgebieden. Daarbij is sturen op resultaat (in plaats van op voorzieningen) een belangrijk uitgangspunt. In de praktijk van gemeenten zijn die ambities nog niet gerealiseerd. In deze workshop laten Machteld Koelewijn en Heleen Rijnkels van BMC zien hoe via een samenhangende aanpak gestuurd kan worden op resultaat. We illustreren onze aanpak aan de hand van een voorbeeldcasus. Daarin laten we zien hoe een integrale uitvoering mogelijk wordt vanuit een samenhangende besturingsfilosofie.