Meten effectiviteit

Het meten van de effectiviteit van uw beleid is belangrijk. Als gemeente wilt u weten of de inzet van middelen het beoogde resultaat sorteert. Movisie helpt u zicht te krijgen op de resultaten en effectiviteit.

Formuleer outcome-indicatoren

Om meer zicht te krijgen op de effecten van zorg en ondersteuning, kunt u onderzoeken wat het maatschappelijke resultaat of effect is, ook wel outcome genoemd. Om dit effect te meten formuleert u eerst een doelenboom van outcome-indicatoren. Bij het monitoren kunt u gegevens uit de beleidsevaluatie benutten. Is het gewenste resultaat behaald? Zo nee, waar kan het beleid aangescherpt worden? Wat is daarvoor nodig? De handreiking ‘Op weg naar outcomegericht werken. Over sturen op maatschappelijk effect in het sociaal domein’ biedt inspiratie, methodieken, voorbeelden uit diverse gemeenten en achtergrondinformatie.

Handreiking op weg naar outcomegericht werken

Gebruik instrumentwijzer

In het sociaal domein groeit de behoefte om te weten wat de effecten zijn van de geleverde zorg en ondersteuning. Nu gemeenten met schaarse middelen nieuwe verantwoordelijkheden hebben op het gebied van werk, ouderen- en jeugdzorg, wordt het belang ervan alleen maar urgenter. Movisie, Sociaal Werk Nederland, Atrivé en Jochum Deuten ontwikkelden samen InstrumentWijzer: een keuzehulp die gemeenten en organisaties helpt een passend instrument te vinden.

Benut resultaten om verbeteringen te realiseren

Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie kan er opnieuw een analyse van de match tussen vraag en aanbod gedaan worden of kan het geformuleerde beleid aangepast worden. Op basis van alle monitoringsgegevens wordt het gesprek gevoerd met de betrokken partijen, zoals professionals werk en inkomen, zorg- en maatschappelijke organisaties, wijkteams en clienten. Welke resultaten en effecten zijn er te zien? Is dit het beoogde effect? Waar zijn verbeteringen mogelijk en hoe pakken we dat met elkaar aan? Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van (elementen uit) de Appreciative Inquiry. In deze methode staat ‘waarderend onderzoek’ centraal. De focus ligt op wat er werkt en goed gaat, en niet op wat er (nog) niet goed gaat.