Succesvolle interventies

Wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Gemeenten willen antwoord op die vragen. Maar onderzoeken naar de effectiviteit van methoden die participatie bevorderen laten wisselende uitkomsten zien. Duidelijk is dat pasklare, simpele oplossingen meestal niet voor handen zijn.

Effectieve interventies

Movisie is een voorstander van integrale benaderingen vanuit het perspectief van de burger. Er zijn bewezen effectieve interventies die vanuit dit principe werken. Twee voorbeelden:

 

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)
Deze interventie richt zich op mensen met langdurige beperkingen. Het doel is hen te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen, zodat ze kunnen wonen, werken en sociale contacten hebben zoals zij zelf willen. Professionals geven aan dat de methode houvast, duidelijkheid en verbindingen tussen verschillende leefgebieden biedt. Cliënten zijn over het algemeen positief over de begeleiding met IRB. Ze waarderen de aandacht voor hun eigen wensen en de bewustwording die dat bij henzelf teweeg brengt. Drie van de vier effectonderzoeken tonen aan dat de methode daadwerkelijk effect heeft.

 

Erkenning Verworven Competenties – Algemene vrijwilligerscompetenties (EVC-A)

Met een Erkenning Verworven Competenties krijgen vrijwilligers inzicht in en erkenning voor de competenties die zij hebben opgedaan. Dit leidt tot vergroting van het zelfvertrouwen en stimuleert de verdere ontwikkeling van deze vrijwilligers, zo blijkt uit een effectonderzoek van het Trimbos-instituut. 25 uiteenlopende praktijkorganisaties pasten de methode toe bij kwetsbare vrijwilligers.

Waar kunt u interventies vinden?

Websites waar u interventies die participatie bevorderen vindt:

Deze sites bieden u mogelijk inspiratie. Wel zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen. Het is lastig om de interventies onderling te vergelijken. Uit recente inventarisaties van TNO en Movisie blijkt dat bij veel interventies alleen na afloop worden geëvalueerd op ervaren effecten of tevredenheid. Bovendien is de kwaliteit van deze evaluaties soms twijfelachtig: de onderzoeksgroep is erg klein of het onderzoek beperkt zich tot een deel van de betrokkenen. Het is van belang dat programma’s worden ondersteund door op z’n minst goed evaluatieonderzoek te doen dat bestaat uit een voor- en nameting én een procesevaluatie.

 

Vakkundig aan het werk

ZonMw is op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met VWS, Divosa, VNG en UWV gestart met het kennisprogramma Vakkundig aan het Werk. Dit programma is onderdeel van een bredere beweging in de sector werk en inkomen om meer methodisch en evidence based te werken (gebaseerd op wetenschappelijke inzichten). In de loop van 2017 worden de eerste resultaten gepubliceerd Het kennisprogramma Vakkundig aan het Werk richt zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve werkwijzen, methoden en instrumenten voor gemeenten. De vragen en behoefte van gemeenten staan hierbij centraal. Uit een verkenning van ZonMw blijkt dat gemeenten meer kennis nodig hebben op vier thema’s: re-integratie, integraal werken, methodisch werken, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. De resultaten van het programma worden ook aan deze website toegevoegd.