Achtergrond en cijfers

Wat is nodig om te kunnen sturen op kwaliteit? Wat verstaan we eigenlijk onder kwaliteit? En hoe kunnen we kwaliteit meten? De relatie tussen gemeente en aanbieders van zorg en ondersteuning verandert en vraagt een andere sturing, maar ook de inbreng van cliënten en burgers wordt steeds belangrijker. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de nieuwste cijfers vatten we hier voor u samen.

Nieuwe verhoudingen en ambities

In de relatie tussen gemeente en aanbieders van zorg en ondersteuning ligt de nadruk steeds meer op samenwerking. Door als gemeente, in cocreatie met inwoners/cliënten en uitvoeringsorganisaties het gewenste maatschappelijk effect en de outcome-indicatoren vast te stellen, creëert u draagvlak, eigenaarschap en partnerschap om die resultaten vervolgens met elkaar te realiseren.

Naar nieuwe verhoudingen en ambities

Wet maatschappelijke ondersteuning

Uitgangspunt van de Wmo 2015 is het mogelijk maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, met behulp van het eigen netwerk en eventueel met ondersteuning van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning. Hier leest u meer over de kwaliteitseisen en kwaliteitsinstrumenten.

Naar wmo

Cijfers

De decentralisaties in het sociaal domein hebben gezorgd voor een verdubbeling van het beschikbare budget voor gemeenten per inwoner. Lees meer over welk budget een gemeente per inwoner heeft.

Naar cijfers