Nieuwe verhoudingen en ambities

In de relatie tussen gemeente en aanbieders van zorg en ondersteuning ligt de nadruk steeds meer op samenwerking. Bij het vaststellen van de nodige ondersteuning, mag de inbreng van inwoners/cliënten niet ontbreken. Betrokken partijen spreken idealiter met elkaar af wat de aanpak in het sociaal domein moet opleveren. Het is duidelijk dat betrokkenen helder voor ogen moeten hebben wat ze willen bereiken en wat ieders belang is. Het formuleren van ambities, waarin die verschillende belangen en perspectieven vertegenwoordigd zijn, is noodzakelijk om te kunnen sturen op kwaliteit. Daarnaast formuleren de betrokkenen bijbehorende indicatoren om vast te stellen of de beoogde ambities ook worden behaald. Door als gemeente, in cocreatie met inwoners/cliënten en uitvoeringsorganisaties het gewenste maatschappelijk effect en de outcome-indicatoren vast te stellen, creëert u draagvlak, eigenaarschap en partnerschap om die resultaten vervolgens met elkaar te realiseren.

Wat is kwaliteit? Iedereen definieert kwaliteit vanuit zijn eigen perspectief:
- Voor de overheid is het realiseren van de beoogde maatschappelijke resultaten op vraagstukken zoals langer zelfstandig thuis wonen en versterking van het preventieve voorveld, vóór en in aansluiting op de gemeentelijke toegang, van belang.
- Professionals leveren kwaliteit als hun ondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners en zij handelen volgens hun professionele standaarden.
- Voor inwoners/cliënten heeft zorg en ondersteuning kwaliteit als het bijdraagt aan zijn of haar kwaliteit van leven, welbevinden of levensplezier. Hiermee wordt duidelijk dat om te kunnen sturen op kwaliteit, je vooraf moet bepalen welk doel of maatschappelijk resultaat je voor ogen hebt. En dat het belangrijk is om de verschillende perspectieven daarin mee te nemen.

Samen werken aan inzicht

Bovenstaande maakt duidelijk dat, om het gesprek te kunnen voeren over of het gewenste maatschappelijk resultaat behaald wordt, het noodzakelijk is om vooraf afspraken te maken over waar u dan naar gaat kijken. Met andere woorden: welke outcome-criteria of indicatoren worden er gebruikt? Het gaat dan niet om het kijken naar het aanbod aan dagbesteding, maar juist over de effecten daarvan: of cliënten weer structuur in de dag of zinvolle dagbesteding ervaren. Deze indicatoren zijn een hulpmiddel om de resultaten van verschillende aanbieders van zorg, ondersteuning en participatie in beeld te brengen en in gesprek te kunnen gaan over wat er nog (meer) nodig is om de gewenste verandering te bereiken. Het op deze cyclische manier verbeteren van kwaliteit van hulp en ondersteuning, met de gewenste outcome als sturende factor noemen we outcomegericht werken.