Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.

Privacy

Movisie respecteert de privacy van haar gebruikers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Movisie gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar klanten en houdt zich - zonder uitzondering - aan de wettelijke voorschriften op dit gebied. Met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Movisie gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Movisie met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door Movisie. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

1. Wie is Movisie?

Movisie werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Movisie verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid. Én adviseert over de toepassing van die kennis. Wij zijn maatschappelijk betrokken, werken aan concrete resultaten en nemen de lokale context als uitgangspunt.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5). Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die Movisie aanbiedt, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, roepnaam, functie, functiesoort, organisatie, organisatiesoort, straatnaam, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, verwerkt.

3. Met welk doel verwerkt Movisie gegevens?

Movisie verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van statistisch onderzoek.

4. Aan wie verstrekt Movisie gegevens?

Movisie zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Movisie kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Movisie. Movisie behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van (de activiteiten van) Movisie, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Movisie zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

5. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat Movisie zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt Movisie uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Movisie haar website en diensten afstemmen op uw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Movisie?

De website bevat links naar websites van derden. Movisie is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe beschermt Movisie uw persoonsgegevens?

Movisie draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Movisie bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien Movisie mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Movisie dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het volgende telefoonnummer: 030-789 2023.

10. Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.