Manifest Huiselijk Geweld te lijf

Huiselijk geweld te lijf

Publicaties & Infographics

In Nederland worden jaarlijks honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Eenentwintig vrouwen, dertien kinderen, dertien mannen overleven dit niet. Ondanks een uitgebreid stelsel van preventie en hulpverlening, de verplichte meldcode, het tijdelijk huisverbod en de grote inzet van deskundige beroepskrachten en vrijwilligers, dalen deze cijfers niet.

'De aanpak van huiselijk geweld vraagt iets anders dan tot nu toe', aldus de Kring van Veiligheid.

De Kring van Veiligheid bestaat uit bestuurders, ervaringsdeskundigen en deskundigen van verschillende sectoren. Movisie en Nji voeren het secretariaat voor de Kring. Onder voorzitterschap van Jacques Wallage zijn alle recente inspectierapporten en literatuur geanalyseerd. De analyse van de Kring maakt in heldere bewoordingen duidelijk dat de bij veiligheid betrokken partijen weliswaar heel erg hun best doen, maar dat dit toch niet tot het gewenste resultaat leidt. Het geschetste kader biedt voor gemeenten goede aanknopingspunten om hun beleid op uit te zetten, en partijen om tafel te vragen.

Manifest ‘Huiselijk geweld te lijf’

Er zijn voorstellen gedaan hoe de kring rond een gezin, individu en kind zich wel kan gaan sluiten. Die voorstellen zijn vastgelegd in het manifest ‘Huiselijk geweld te lijf’, waarin de Kring o.m. pleit voor regionale leerkringen, ingebed in een nationaal innovatieprogramma. Het manifest is aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

Op initiatief van de Kring is een top huiselijk geweld en kindermishandeling belegd. Het manifest werd daarin gedeeld met bestuurders en vertegenwoordigers van belangrijke landelijke partijen die een rol spelen bij de aanpak. Tijdens deze top bleek het gedachtegoed van de Kring op een breed draagvlak te kunnen rekenen.

Nationaal meerjarig programma

In de laatste Kamerbrief voortgangsrapportage GIA (Geweld In Afhankelijkheidsrelaties) wordt onder verwijzing naar het manifest een nationaal meerjarig programma voorgesteld, met leerkringen op regionaal niveau als belangrijk vertrekpunt. Dit programma zal door de ministeries in samenwerking met gemeenten in 2017 worden ontwikkeld

 

Bijlage